تعبیر خواب خصومت

 

 • تعبیر خواب خصومت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خصومت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خصومت

   

  بدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگــر بيند ba كسي خصومت كرد و بر وي غالب شد؛ تاويلش be خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگــر بيند ba والي آن ديار خصومت كرد و بر وي غالب شد؛ دليل كه از والي آن ديار بدو خير و منفعتي رسد. اگــر be خلاف اين بيند دليل كه از وي بدو رنج و زيان رسد. اگــر بيند پادشاه be خصومت رفت؛ دليل كه حاجتش روا شود. جابر مغربي گويد: اگــر بيند ba مردم بي سبب خصومت مي كرد؛ دليل كه مردم از زبان وي رنجور و اندوهگين شــونــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE