تعبیر خواب خشم گرفتن

 

 • تعبیر خواب خشم گرفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خشم گرفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خشم گرفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه كسي خشم گرفت از بهر خداي تعالي؛ دليل بر خير و نيكويي او كند. اگــر بيند از بهر دنيا خشم گرفت؛ دليل كه كار دين ra حقير و خوار گرداند و be دنيا مغرور شود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند پدر و مادر بر وي خشم گرفتند؛ دليل كه از جايگاهي بلند بيفتد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد خشمگين هستيد و ba فرياد از ديگران انتقاد مي كنيد و اشياء ra be سويي پرت مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه دوستانتان ba وقايعي تلخ روبرو خواهند شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران خشمگين شده اند ؛ علامت آن اســت كه ba اوضاع نامساعد كار خود در محيط اجتماعي روبرو خواهيد شــد .

  3ـ اگــر دختري نامزد خود ra در خواب خشمگين ببيند ؛ علامت آن اســت كه در امور عاشقانه ba سوء تفاهمي مواجه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE