تعبیر خواب خستگي

 

 • تعبیر خواب خستگي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خستگي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خستگي

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند تن او ra كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد؛ دليل كه خسته كننده او ra سخن راست گويد و جوابش باز نتواند داد.

  اگر بيند خون از تن او يا از جراحت او بيرون آمد؛ دليل كه خسته كننده او ra سخن دروغ و محال بگويد و در وي طعنه زند.

  اگر كسي بر تن خود خستگي بسيار بيند؛ دليل كه او ra مال نقصان افتد؛ يا از گناه توبه كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن خستگي be خواب بر سه وجه است.

  اول: مال.

  دوم: منفعت.

  سوم: سخن ناخوش است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE