تعبیر خواب خرما

 

 • تعبیر خواب خرما
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خرما » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خرما

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خرما درخواب. مال و خواسته است.

  اگر بيند خرما همي خورد؛ دليل كه اگــر از اهل علم اســت علمش زياده شود؛ اگــر بازرگان است؛ مالش زياد گردد.

  اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت؛ اگــر از اهل علم بود؛ دليل كه احكام شريعت ra be جاي آورد؛ اگــر بازرگان بود از خيانت دور بود

  اگر بيند خرما خورد؛ دليل كه ميراث يابد.

  اگر بيند خرماي نارسيده بخورد؛ دليل كه ميراث فرزندان يابد.

  اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود؛ چنانكه بار بسيار داشت؛ دليل كه ba شخص اصيلي پيوسته كند be نكاح و از وي منفعت يابد. اگــر بيند آن خرما بن خشك بود؛ دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

  اگر ديد در سراي او خرما خشك شــد و باز سبز گرديد؛ دليل كه اگــر بيمار اســت شفا يابد.

  اگر بيند خرما ra ببريد؛ دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند خرماي تازه داشت؛ دليل كه be قدر خرما نعمت و مال be سختي حاصل كند

  بعضي از معبران گويند: خرما be خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري be وي رسد.

  اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت؛ دليل كه be قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

  اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد؛ دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش be نظام شود.

  اگر بيند خرما بن خشك مي بريد؛ دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند خرما بدست فراگرفت؛ دليل كه زني توانگر بخواهد و be قول ديگر مال يابد.

  اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت؛ دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود

   بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.

  اگر صاحب خواب غمگين شود؛ شادمان شــود و از غم فرج يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن خرما؛ مال حلال بود؛ از جهت رئيسي كريم

  ديدن بسر در خواب؛ (يعني غوره خرما)؛ دليل دين پاك و مال حلال است

  ديدن خرماي تازه؛ دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگــر در خواب ديديد ke خرما مي خوريد شادي be شما مي رسد. بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگــر ديديد خرما be کسي مي دهيد be او سود مي رسانيد. چنان چــه در خواب ببينيد ke خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما مي شــود ke هم وسيع اســت و هم زياد. اگــر در خواب ديديد ke خرما مي خوريد و هسته اش ra be زمين مي افکنيد سود بي دغدغه مي بريد. اگــر ببينيد ke درخت نخل در خانه داريد زني خواهيد داشت ke فرزندان صالح مي آورد. اگــر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و be خانه مي بريد معاش شما گسترش مي يابد و اگــر ببينيد نخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست. اين خواب براي دختران و پسران جوان نيز خوب اســت و آينده اي روشن ra نويد مي دهد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر در خواب خرما بر درختان نخل ببينيد ؛ نشانة پيوندي فرخنده اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از خرماي بسته بندي شده مي خوريد ؛ علامت كمبود و پريشاني اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE