تعبیر خواب خرس

 

 • تعبیر خواب خرس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خرس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خرس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خرس be خواب ديدن؛ دشمن فرومايه دزد احمق است. اگــر بيند بر خرس نشسته بود. دليل كه از پادشاه خواري يابد. اگــر بيند خرس زا بكشت؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگــر بيند گوشت او همي خورد يا پوستش ra ba خود داشت؛ دليل كه ترس و بيم be وي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  خرس be خواب؛ مردي بدبخت و ديوانه است. اگــر خرس ماده بيند؛ زني بدبخت و ديوانه بود. اگــر بيند خرس ماده ra بگرفت؛ دليل كه زني بدين صفت be نكاح بخواهد. اگــر بيند كه خرس be خانه او آمد؛ دليل كه زني بخواهد اگــر ماده بود. اگــر نر بود مردي بدين صفت be خانه او درآيد. اگــر بيند خرس ra بكشت يا بر وي نشست؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگــر در خواب ديديد ke خرس ra کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن ra از پاي در مي آوريد. اگــر ديديد ke از خرس فرار مي کنيد ابراز ضعف و ناتواني اســت امــا گوياي اين اســت ke پيروزي حاصل مي کنيد be شرط آن ke خرس پشت سرتان نيايد. اگــر ديديد ke گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي ke داريد بهره مند مي شويد. اگــر ديديد ke پوست خرس ra لباس کرده و پوشيده ايد be افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خرس

  ديدن آن : شانس در بازي ورق و ديگر بازيها

  موردحمله خرس واقع شدن : زيان

  خرسي ke ميرقصد : ba آدمهاي احمق سرو کار داشتن

  شکار خرس : ماجراجويي نکنيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خرس در خواب ؛ علامت آن اســت كه در هــر كاري كه دنباله رو باشيد ؛ ba شكست مواجه خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خرسي ra مي كشيد ؛ نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي اســت .

  3ـ اگــر دختري خواب خرس ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در رقابت و هم چشمي ba ديگري بدبخت و نوميد خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE