تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب خرس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خرس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خرس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر بيند بر خرس نشسته بود. دليل كه از پادشاه خواري يابد. اگر بيند خرس زا بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند گوشت او همي خورد يا پوستش را با خود داشت، دليل كه ترس و بيم به وي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  خرس به خواب، مردي بدبخت و ديوانه است. اگر خرس ماده بيند، زني بدبخت و ديوانه بود. اگر بيند خرس ماده را بگرفت، دليل كه زني بدين صفت به نكاح بخواهد. اگر بيند كه خرس به خانه او آمد، دليل كه زني بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردي بدين صفت به خانه او درآيد. اگر بيند خرس را بكشت يا بر وي نشست، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن را از پاي در مي آوريد. اگر ديديد که از خرس فرار مي کنيد ابراز ضعف و ناتواني است اما گوياي اين است که پيروزي حاصل مي کنيد به شرط آن که خرس پشت سرتان نيايد. اگر ديديد که گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي که داريد بهره مند مي شويد. اگر ديديد که پوست خرس را لباس کرده و پوشيده ايد به افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خرس

  ديدن آن : شانس در بازي ورق و ديگر بازيها

  موردحمله خرس واقع شدن : زيان

  خرسي که ميرقصد : با آدمهاي احمق سرو کار داشتن

  شکار خرس : ماجراجويي نکنيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه دنباله رو باشيد ، با شكست مواجه خواهيد شد .

  2ـ اگر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ، نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي است .

  3ـ اگر دختري خواب خرس ببيند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمي با ديگري بدبخت و نوميد خواهد شد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

  کلمات کلیدی : خرس خرس ديدن ـ « تعبیر » ، آدمهاي آمد، آن آنلي آوريد ابراز ابراهيم احمق ادامه از است افتخا اما او اويتنهاو ايد اين اگر با بازي بازيها موردحمله باشيد ببيند ببينيد بخواهد بدبخت بدين بر برای بكشت بكشت، بند به بهره بود بيتون بيم بيند بيند، بگرفت، ترس تعبیر تهراني حاصل خانه خرس خرس خرسي خواب خواب، خواري خواهد خواهيد خود خورد خوريد داريد داشت، داشتن شکار دختري در درآيد دزد دشمن دليل دنباله ديدن ديدن، ديديد ديوانه ديگر ديگري را رسد رسيد رقابت رهايي رو زا زني زورمند زيان خرسي سرتان سرو سيرين شانس شد شدن شرط شكست شويد شويد صفت ضعف ظفر علامت فرار فرمائید فرومايه قبلي قوي كاري كرماني كشيد كه لباس لوک ماجراجويي ماده محمدبن مراجعه مردي مشاهده مشکلات مشکلي مطلب مطيعي مند منوچهر مواجه مى‏ مي ميرقصد ناتواني نر نشانة نشست، نشسته نكاح نوميد نيايد نکنيد هر هم همان همي و واقع ورق وي يا يابد يابد پادشاه پاي پشت پنجه پوست پوستش پوشيده پيروز پيروزي چشمي چيره کار کرده کشتيد کنيد که گرفتاريهاي گوشت گوياي گويد …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب خرس”

  دیدگاه ها بسته شده اند.