تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب خرس

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب خرس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خرس » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خرس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خرس بــه خواب ديدن؛ دشمن فرومايه دزد احمق است. اگــر بيند بر خرس نشسته بود. دليل كه از پادشاه خواري يابد. اگــر بيند خرس زا بكشت؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگــر بيند گوشت او همي خورد يا پوستش را بــا خود داشت؛ دليل كه ترس و بيم بــه وي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  خرس بــه خواب؛ مردي بدبخت و ديوانه است. اگــر خرس ماده بيند؛ زني بدبخت و ديوانه بود. اگــر بيند خرس ماده را بگرفت؛ دليل كه زني بدين صفت بــه نكاح بخواهد. اگــر بيند كه خرس بــه خانه او آمد؛ دليل كه زني بخواهد اگــر ماده بود. اگــر نر بود مردي بدين صفت بــه خانه او درآيد. اگــر بيند خرس را بكشت يا بر وي نشست؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خرس دشمن قوي پنجه و زورمند است. اگــر در خواب ديديد کــه خرس را کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن را از پاي در مي آوريد. اگــر ديديد کــه از خرس فرار مي کنيد ابراز ضعف و ناتواني اســت امــا گوياي اين اســت کــه پيروزي حاصل مي کنيد بــه شرط آن کــه خرس پشت سرتان نيايد. اگــر ديديد کــه گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي کــه داريد بهره مند مي شويد. اگــر ديديد کــه پوست خرس را لباس کرده و پوشيده ايد بــه افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خرس

  ديدن آن : شانس در بازي ورق و ديگر بازيها

  موردحمله خرس واقع شدن : زيان

  خرسي کــه ميرقصد : بــا آدمهاي احمق سرو کار داشتن

  شکار خرس : ماجراجويي نکنيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خرس در خواب ؛ علامت آن اســت كه در هــر كاري كه دنباله رو باشيد ؛ بــا شكست مواجه خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خرسي را مي كشيد ؛ نشانة رهايي از بند گرفتاريهاي قبلي اســت .

  3ـ اگــر دختري خواب خرس ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در رقابت و هم چشمي بــا ديگري بدبخت و نوميد خواهد شــد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب خرس”

  دیدگاه ها بسته شده اند.