تعبیر خواب خردل

 

 • تعبیر خواب خردل
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب خردل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خردل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خوردن خردل در خواب؛ دليل بر غم و انديشه كند و نيز خوردن آن؛ دليل بر نقصان مال كند يا رنج و بيماري.

   

  جابرمغربي گويد :

  خوردن خردل be خواب؛ دليل بر غم و اندوه اســت و بعضي از معبران گويند: دليل كند بر نج و مصيبت.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خردل يا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامي اســت چــه خشک ببينيم و چــه تر و تازه. خردل be صورت خشک و نکوبيده اندوه نزديک اســت و غمي اســت ke مي توان از آن دوري کــرد و بيننده اين خواب بهتر اســت ba احتياط رفتار کــنــد و در روزهاي آينده و ترجيح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار خويش باشد. گرفتن خردل از کسي چــه براي مصرف غذايي باشد و چــه بي هدف گواه بر اين اســت ke از جانب آن کس غم يا زياني be بيننده خواب مي رسد. دهنده خردل در خواب اگــر ناشناس باشد دشمن است. دادن خردل be ديگران همين تعبير ra دارد و مي گويد از جانب بيننده خواب be اطرافيانش زيان مي رسد ke آزردگي خاطر پيدا مي کــنــد و گاه مــمــکن اســت اين آسيب و زيان زياد باشد. داشتن خردل ولي بيرون افکندن و دور ريختن آن از فشار غم و اندوه مي کاهد ولي گوياي آن نيست ke غم اصلا وجود ندارد. جدا شدن از آن تخفيف غم اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE