تعبیر خواب ختنه کردن

 

 • تعبیر خواب ختنه کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ختنه کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ختنه کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كسي او ra ختنه كرد؛ دليل كه سنت be جاي آورد و نقصان كردن ختنه زيادتي مال دنيا بود. اگــر كسي be خواب بيند ختنه كرد؛ دليل كه سنتي be جاي آورد كه آن سنت او از گناهان بازدارد. اگــر بيند كه be هنگام ختنه خون بيرون آمد؛ دليل كه بر آن سنت تائب اســت و از گناهان توبه كند. اگــر بيند چــون ختنه مي كرد نظر be ختنه گاه مي داشت؛ دليل كه غم و اندوه يابد و بيم اســت كه در خذلان افتد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر مردي ختنه كرده be خواب بيند او ختنه كردند؛ دليل كه از گناهان باز شــود و پاك گردد. اگــر بيند كه ختنه كرده نباشد؛ دليل كه راه مسلماني بازپس انداخته اســت و مال او بسيار شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ختنه كردن be خواب بر پنج وجه است.

  اول: سنت be جاي آوردن.

  دوم: فرزند.

  سوم: نيكوئي.

  چهارم: آسايش.

  پنجم: جدائي از زن

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE