تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب خانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خانه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خانه مفرد درخواب زن است. اگــر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت؛ دليل كه زني خواهد؛ بــا مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگــر بيند در خانه نو درون شد؛ دليل كه زني خواهد و توانگر شود. اگــر بيند كه خانه مفرد بــه كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست؛ دليل كه از دنيا رحلت كند. اگــر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه بــه خانه ديگر پيوسته بود؛ دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگــر بيند بيمار اســت عافيت يابد. اگــر بيند درِ خانه خود بشكست؛ دليل كه از كسي او را مالي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه خانه بر وي افتاد؛ دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگــر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد؛ دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود. اگــر بيند درِ خانه او آهنين بود؛ دليل كه توانگر شود. اگــر در خانه او سيمين است؛ دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگــر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگــر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود؛ دليل كه حالش تباه شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خانه در خواب ما معيشت است؛ اگــر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق بــه شما اســت زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگــر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق بــه شما اســت خواب شما خبر مي دهد کــه زندگي بر شما تنگ خواهد شــد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چــه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اســت بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شــود و غمي و زياني بــه او مي رسد. اگــر ببينيد کــه در خانه شما آهني اســت زندگي قابل دوامي داريد و اگــر ديديد در خانه شما از نقره اســت خوب نيست ... اگــر در خواب ببينيد کــه خانه شما در محلي اســت کــه تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا کــه از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خانه

  ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق

  خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود

  خانه اي در آتش : بدبختي

  ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره

  خريد يک خانه : کاميابي

  تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود

  خانه خالي : اميدهاي واهي

  صاحبخانه بودن : کاميابي کــه از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

  در کنج يک خيابان : شما نسبت بــه ديگران برتر هستيد

  خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن خانه و سرا عيش بود

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه ساختن خوشحالي بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه اخباري بــه دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه اســت ؛ نشانة آن اســت كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و هــمــه چيز مرتب و دلخواه اســت ؛ علامت آن اســت كه اعضاي خانواده بــه شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

  4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است؛ نشانه‏ى آن اســت كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  یک دیدگاه برای “تعبیر خواب خانه”

  1. \n2274
   negin

   خواب دیدم خونمون از این جایی که هستیم به یه خونه کاه گلی تو یه جای بی آب و علف تغییر کرده، درضمن توی خونه یه ملخ سیاه بود که عموم اول واسه اذیت من برش داشت بعدم خوردش و یه لیوان چای هم روش، تعبیرشو هر چی سریع تر برام ایمیل کنید لطفا.