تعبیر خواب خانه

 

 • تعبیر خواب خانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خانه مفرد درخواب زن است. اگــر بيند خانه ra يا ستونهاي خانه ra از جاي برداشت؛ دليل كه زني خواهد؛ ba مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگــر بيند در خانه نو درون شد؛ دليل كه زني خواهد و توانگر شود. اگــر بيند كه خانه مفرد be كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست؛ دليل كه از دنيا رحلت كند. اگــر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه be خانه ديگر پيوسته بود؛ دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگــر بيند بيمار اســت عافيت يابد. اگــر بيند درِ خانه خود بشكست؛ دليل كه از كسي او ra مالي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه خانه بر وي افتاد؛ دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگــر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد؛ دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود. اگــر بيند درِ خانه او آهنين بود؛ دليل كه توانگر شود. اگــر در خانه او سيمين است؛ دليل كه ا ra توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگــر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگــر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود؛ دليل كه حالش تباه شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خانه در خواب ما معيشت است؛ اگــر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق be شما اســت زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگــر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق be شما اســت خواب شما خبر مي دهد ke زندگي بر شما تنگ خواهد شــد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چــه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اســت بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شــود و غمي و زياني be او مي رسد. اگــر ببينيد ke در خانه شما آهني اســت زندگي قابل دوامي داريد و اگــر ديديد در خانه شما از نقره اســت خوب نيست ... اگــر در خواب ببينيد ke خانه شما در محلي اســت ke تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا ke از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خانه

  ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق

  خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود

  خانه اي در آتش : بدبختي

  ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره

  خريد يک خانه : کاميابي

  تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود

  خانه خالي : اميدهاي واهي

  صاحبخانه بودن : کاميابي ke از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

  در کنج يک خيابان : شما نسبت be ديگران برتر هستيد

  خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن خانه و سرا عيش بود

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه ساختن خوشحالي بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه اخباري be دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه اســت ؛ نشانة آن اســت كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان ra خواهيد شنيد ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه دوست عزيزي ra از دست خواهد داد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و هــمــه چيز مرتب و دلخواه اســت ؛ علامت آن اســت كه اعضاي خانواده be شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

  4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما ra آب فراگرفته است؛ نشانه‏ى آن اســت كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE