تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب خانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خانه مفرد درخواب زن است. agar بيند خانه ra يا ستونهاي خانه ra az جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، ba مروت va كرم va مونتش برگيرد va باشد كه زنش آبستن شود. agar بيند dar خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد va توانگر شود. agar بيند كه خانه مفرد be كنج اندوه بود va ندانست كه خانه az كيست، دليل كه az دنيا رحلت كند. agar بيند درخانه گريخته بود va dar خانه او قفل نكرده بود va آن خانه be خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه az غم va اندوه رسته گردد. agar بيند بيمار است عافيت يابد. agar بيند درِ خانه خود بشكست، دليل كه az كسي او ra مالي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. agar بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد va az آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال va نعمت بسيار بر وي تنگ شود. agar بيند درِ خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. agar dar خانه او سيمين است، دليل كه ا ra توبه بايد كردن az گناه va معصيت. agar توانگر بود نعمتش زياده شود. agar بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خانه dar خواب ما معيشت است، agar dar خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ va مجلل هستيد va آن خانه متعلق be شما است زندگي مرفه va خوبي خواهيد داشت. agar ببينيد خانه اي محقر va ويرانه داريد va آن خانه متعلق be شما است خواب شما خبر مي دهد ke زندگي بر شما تنگ خواهد شد va معاش شما قلت خواهد يافت. چنان che ببينيد يکي az اتاقهاي خانه آشفته va خراب است بخشي az زندگي بيننده خواب دچار خرابي va ويراني مي شود va غمي va زياني be او مي رسد. agar ببينيد ke dar خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد va agar ديديد dar خانه شما az نقره است خوب نيست . agar dar خواب ببينيد ke خانه شما dar محلي است ke تنها مانده va گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا ke az تنهائي va بي کسي va غربت va تنگي زندگي خبر مي دهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خانه

  ساختن يک خانه : خوشبختي dar عشق

  خانه مخروبه : مانعي az سر راه برداشته ميشود

  خانه اي dar آتش : بدبختي

  ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره

  خريد يک خانه : کاميابي

  تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود

  خانه خالي : اميدهاي واهي

  صاحبخانه بودن : کاميابي ke az دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

  در کنج يک خيابان : شما نسبت be ديگران برتر هستيد

  خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي az شما خواهند کرد

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن خانه va سرا عيش بود

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه ساختن خوشحالي بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خانة قديمي خود dar خواب ، نشانة آن است كه اخباري be دستتان مي رسد كه موجب شور va نشاط شما مي گردد .

  2ـ agar خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران va مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي az نزديكان ra خواهيد شنيد . agar دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي ra az دست خواهد داد .

  3ـ agar خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد va hame چيز مرتب va دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده be شما علاقمندند va امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

  4.اگر dar خواب ببينيد كه خانه شما ra آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  یک دیدگاه برای “تعبیر خواب خانه”

  1. \n2274
   negin

   خواب دیدم خونمون از این جایی که هستیم به یه خونه کاه گلی تو یه جای بی آب و علف تغییر کرده، درضمن توی خونه یه ملخ سیاه بود که عموم اول واسه اذیت من برش داشت بعدم خوردش و یه لیوان چای هم روش، تعبیرشو هر چی سریع تر برام ایمیل کنید لطفا.