تعبیر خواب حوض

 

 • تعبیر خواب حوض
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حوض » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حوض

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اصل حوض در خواب علم و دانش است. اگر بيند خويشتن با آب حوض همي شست، دليل كه توفيق يابد و از گناه و عصيان باز ايستد. اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دليل كه عمر خود به سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگر اهل علم است علمش زياد شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند تن و جامه خود به حوض مي شست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند. اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدي ازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدي در ميان خلق مشهور شود. اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض مِلك او باشد. اگر بيند حوض ملك او نبود و از آنِ مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علماي آن ديار باز گردد يا به كسي كه در آن شهر حاكم بود. اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند آب حوض همي خورد مال يابد از مردي توانگر و عاقبت كارش نيك است و مال يابد به قدر بزرگي حوض.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مردم با منفعت.

  دوم: مردي توانگروثروتمند.

  سوم: مال جمع کردن.

  چهارم: عالمى كه از او كسب علم كنند و بهره مند شوند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتي هيجان آميز است .

  2ـ اگر خواب ببينيد آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگير مشاجرات خانوادگي خواهيد شد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE