تعبیر خواب حوض

 

 • تعبیر خواب حوض
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حوض » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حوض

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اصل حوض در خواب علم و دانش است. اگــر بيند خويشتن ba آب حوض همي شست؛ دليل كه توفيق يابد و از گناه و عصيان باز ايستد. اگــر ديد هــمــه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد؛ دليل كه عمر خود be سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگــر اهل علم اســت علمش زياد شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند تن و جامه خود be حوض مي شست؛ دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند. اگــر بيند جامه خود be حوض بشست و پليدي ازجامه در زير آب ظاهر گشت؛ دليل كه be علم كار نكند و be بدي در ميان خلق مشهور شود. اگــر بيند كنار حوض سبز رسته بود؛ دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند؛ خاصه كه حوض مِلك او باشد. اگــر بيند حوض ملك او نبود و از آنِ مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض be علماي آن ديار باز گردد يا be كسي كه در آن شهر حاكم بود. اگــر بيند آب حوض تيره و تلخ بود؛ دليل بر غم و اندوه كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند آب حوض همي خورد مال يابد از مردي توانگر و عاقبت كارش نيك اســت و مال يابد be قدر بزرگي حوض.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

  اول: مردم ba منفعت.

  دوم: مردي توانگروثروتمند.

  سوم: مال جمع کردن.

  چهارم: عالمى كه از او كسب علم كنند و بهره مند شوند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن حوض در خواب ؛ نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن ba اتفاقاتي هيجان آميز اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد آب حوض گل آلود اســت ؛ نشانة آن اســت كه درگير مشاجرات خانوادگي خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE