تعبیر خواب حلقه

 

 • تعبیر خواب حلقه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حلقه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حلقه

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد حلقه اي be انگشت داريد ؛ نشانة آن اســت كه كارهايي جديد انــجـام مي دهيد و در be ثمر رساندن آنها توفيق مي يابيد .

  2ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ؛ علامت روبرو شدن ba مشاجرات و اختلافات اســت ... اگــر افراد متأهل چنين خوابي ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه از همسر خود جدا خواهند شــد .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند از كسي حلقه اي مي گيرد ؛ نشانة آن اســت كه نگراني و ترديدي كه نسبت be نامزدش دارد متوقف خواهد شــد .

  4ـ اگــر در انگشت ديگران حلقه اي ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه بر خوشبختي شما افزوده خواهد شــد و تعدادي دوست تازه خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE