تعبیر خواب حقه

 

 • تعبیر خواب حقه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حقه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حقه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  حقه درخواب زن اســت يا كنيزكي خرد. اگــر بيند حقه او بشكست يا ضايع شد؛ دليل كه او ra ازن زن جدا be مرگ يا be زندگاني.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند حقه داشت منقش كرده و پاكيزه؛ دليل كه زني توانگر be زني گيرد و از او منفعت يابد. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل كه زني زشت روي و درويش بخواهد يا كنيزك خرد بدين صفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE