تعبیر خواب حرم

 

 • تعبیر خواب حرم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب حرم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حرم

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند در حرم پادشاه يا در حرم مردي بزرگوار شد؛ دليل كه از شر پادشاه ايمن شــود و باشد كه از پادشاه چيزي بدو رسد و معبران گويند: او ra حاجت افتد be اهل آن حرم. اگــر بيند پادشاه او ra در حرم خويش خواند و آنجا مقيم شد؛ دليل كه كارهاي پادشاه شروع كند و كارها كند كه او ra بدنامي حاصل شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند be حرم پادشاهي عادل رفت؛ دليل كه موفق be انــجـام کارهاي مفيد مي شود..

  اگر بيند be حرم پادشاهي ظالم رفت؛ دليل كه كاري كند كه ازآن کاربد نام گردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از حرمي محافظت مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه بيشترين نيروي خود ra صرف اعمال نادرست مي كنيد ؛ اگــر تمايلات خود ra اصلاح كنيد ؛ زندگي سعادت حقيقي ra be شما اهدا خواهد كرد .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند ساكن حرم اســت ؛ نشانة آن اســت كه گرايش be انــجـام كارهايي غيرقانوني خواهد داشت .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند سو گلي حرم اســت ؛ علامت آن اســت كه ديگران ترجيح مي دهند بيشتر ba او همنشين باشيد تا ba ديگران .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE