تعبیر خواب حجامت

 

 • تعبیر خواب حجامت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حجامت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حجامت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او ra حجامت كرد؛ دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگــر بيند كسي او ra حجامت كرد دوست او بود؛ دليل كه امانتي be وي سپارد. اگــر دشمن اســت از شر او ايمن شــود و از غم فرج يابد و اگــر آن كس جواني بود همين تاويل ra دارد؛ اگــر پير اســت عز و بزرگي يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه پيري ra حجامت كرد؛ كارش نيكو شود. اگــر بيند پادشاهي ra حجامت كرد؛ دليل كه مقرب پادشاه شود. اگــر بيند جواني ra حجامت كرد؛ دليل كه دشمن بر او ظفر يابد. اگــر بيند شيشه او بشكست دليل كه زنش بميرد يا طلاقش دهد.

  جابر مغربي گويد :

  حجام پير بخت بيننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود. اگــر بيند حجامي كرد شيشه بنهاد و خون برگرفت. اگــر خداوند خواب عالم است؛ دليل كه مستوفي شــود يا دبير پادشاه شود. اگــر خداوند خواب عالم نبود؛ دليل كه در وام ها غره نام ها نويسند و آخر زشتي كنند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن حجامت be خواب؛ دليل بر هفت وجه است.

  اول: امانت be صاحب دادن.

  دوم: شرط خواندن.

  سوم: ولايت يافتن.

  چهارم: شادمان شدن.

  پنجم: ba پيران صحبت داشتن.

  ششم: سنت پيغمبر نگاه داشتن.

  هفتم: اگــر عالم اســت از علم معزول شدن؛ خاصه چــون بيند كه حجام جوان است. اگــر حجام پير است؛ دليل كه از علت رسته شود.

  بعضي از معبران گويند :

  اگر حجام جوان بيند؛ اگــر پير؛ دليل كه دروغ بر وي گواهي دهند و از آن او ra بيم هلاك اســت و حجام be قول بعضي كاتب و جراح اســت و بعضي از معبران گويند كه كار او گشاده شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  حجامت خون گرفتن از انسان اســت و اسم فاعل آن حجام ... در قديم اين عمل بسيار متداول بود و هــر بهار بيشتر بچه ها خون مي گرفتند و ايشان ra حجامت مي کــردنــد ba اين تصور ke خون کثيف از بين برود و be جاي آن بدن خون تازه بسازد. امروز اين کار ra نمي کـنـنـد مگر در بيمارستان ها و be تجويز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زياد نوشته اند ولي چــون رسم نيست و be ندرت احتمال ديدن آن در خواب هست مختصر اشاره اي مي شود. ابن سيرين نوشته اگــر کسي ببيند حجامت مي شــود آن ke حجامت مي کــنــد اگــر دوست باشد امانتي be حجامت شونده مي سپارد و اگــر بيگانه و دشمن باشد بر دشمن چيره مي گردد. امــا be نظر من حجامت سوء استفاده و تعدي است. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke شما کسي ra حجامت مي کنيد شما be حدود آن شخص تجاوز و be حق او تعدي مي کنيد. چـنـانـچه ببينيد کسي شما ra حجامت مي کــنــد اگــر حجام نا آشنا باشد آشنايي be مال شما تجاوز مي کــنــد يا پول شما ra مي خورد و يا be شغل و مقامتان چشم مي دوزد و اگــر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسي ضربه مي خوريد يا متضرر مي شويد و يا be سبب او معزول مي گرديد چـنـانـچه شاهد حجامت باشيد اختلافي اتفاق مي افتد منجر be تجاوز و سوء استفاده ke شما هم در آن دخيل هستيد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  حجامت کردن شادي بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE