تعبیر خواب حامله

 

 • تعبیر خواب حامله
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب حامله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حامله

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن زن حامله در خواب رو be روئي ba گناه و بار غم است. اگــر در خواب ببينيد ke همسرتان حامله شده اســت تکليفي شاق و سنگين بر شما محول مي گردد ke انجامش دشوار و قبولش نامطلوب اســت ke دوست نداريد آن کار ra انــجـام بدهيد و اگــر هم be اجبار و تکليف بخواهيد بسيار سخت و توان فرساست. اگــر احيانا در خواب احساس کنيد ke خودتان حامله شده ايد غمي براي شما مي رسد ke be اندازه حمل جنين طول مي کشد البته اين تعبير براي زنان است. اگــر در کوچه ببينيد ke زن حامله اي مي گذرد خبر ناخوشايندي be شما مي رسد.

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چــون زن آبستن؛ دليل كند كه او ra مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هرچند كه شكم بزرگتر بيند؛ مال دنيا بيشتر بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر فرزند نابالغ پسر خود ra آبستن بيند؛ دليل كه  پدرش ra نعمت و مال حاصل گردد

  اگر فرزند نابالغ دختر خود ra آبستن بيند؛ دليل كه  مادرش ra نعمت و مال حاصل گردد

  تام چت ويندرا گويد :

  تعبير آبستني زندگي پر بار تازه اســت ... اگــر کسي در خواب حيوان يا انساني آبستن ببيند ويا خواب بيننده زن خود ra آبستن ببيند تعبيرش be اين طريق اســت ke در آرزوي زندگي تازه اي be سر مي برد ke پر از مايه هاي اميد و امکانات نيکو باشد

  خواب ديدن آبستن be هــر صورت مقدمه اي اســت بر تلاش فردي ke براي رسيدن be موقعيت و امکانات بيشتر سعي مي کــنــد و چنين خوابي ke خودش طالع اســت نيروي قوي پا نهادن وپيش رفتن در راهي ra ke آرزويش وجود دارد ايجاد مي کند

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر مردى در خواب ببيند كه آبستن است؛ be پول و ثروت فراوانى مى‏رسد.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر زني خواب ببيند حامله اســت ؛ علامت آن اســت كه ba شوهر خود زندگي آسوده اي نخواهد داشت و صاحب فرزنداني مطيع نخواهد گرديد .

  2ـ اگــر دختري باكره و پاكدامن خواب ببيند حامله شده اســت ؛ علامت آن اســت كه be بدبختي و رسوايي كشيده خواهد شــد .

  3ـ اگــر زني باردار خواب ببيند كه حامله اســت ؛ نشانة آن اســت كه زايماني راحت و بي خطر خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE