تعبیر خواب جگر

 

 • تعبیر خواب جگر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جگر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جگر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جگر در خواب؛ مال پنهان بود. اگــر بيند جگر مردم است؛ دليل كه مال پنهان كرده بيابد و هزينه نمايد. اگــر بيند بسيار جگر پخته يا بريان كرده او ra حاصل شده؛ ياخام؛ دليل اســت گنج بيابد و جگر گاو و گوسفند هم؛ دليل بر مال و نعمت اســت و بعضي از معبران گويند: جگر در خواب ديدن؛ دليل بر فرزند است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جگر در خواب بر سه وجه است.

  اول: فرزند و مال.

  دوم: دوست؛ كه be جاي فرزند بود.

  سوم: علم.

  اگر بيند كه از خانه او جگر بيرون مي آوردند و يا آتش جگرها ra سوزاند. دليل اســت پادشاه گنج و مال او بستاند.

  اگر اين خواب عالمي بيند؛ دليل كه علم ها ra جمله فراموش نمايد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  از رسول خدا صلي الله اليه و آله و سلم روايت شده ke فرموده اند (اولادنا کابکادنا) يعني فرزندان ما مثل جگر ما هستند. be همين علت معبران اسلامي نوشته اند ke جگر در خواب فرزند اســت و مشاهده آن be نحوي ba فرزندان بيننده خواب ارتباط پيدا مي کند. جگر در خواب آن چيزي اســت ke بيشتر دوست داريم و چــون پول هم از آن جمله چيزهاست و در تحصيل و حفظ آن زياد مي کوشيم در خواب ما be صورت جگر متجلي مي شود. ابن سيرين نوشته جگر در خواب علم غيب اســت ولي بيشتر معبدان معتقد ند ke جگر در خواب پولي اســت نهفته و پنهان ke يا ديگري آن ra ذخيره کرده و يا be دست خودمان انباشته و جمع شده است. حتي نوشته اند ke اگــر کسي در خواب ببيند ke جگر گاو يا گوسفند بريان be مقدار زياد پيش روي خود نهاده و مي خورد گنج مي يابد. be هــر حال جگر همان پول اســت ke حيات دسته اي از مردم be آن بستگي دارد. اگــر در خواب ديديد ke جگر داريد و آن جگر گوسفند يا گاو متعلق be شما اســت be پول مي رسيد يا be چيزي دسترسي مي يابيد ke چشم be راه آن هستيد و زياد دوستش داريد. خوردن جگر نيز همين تعبير ra دارد. اگــر be خواب ديديد ke جگر be سگ مي دهيد مال خود ra تلف مي کنيد يا در راهي بيهوده مصرف مي نمائيد. اگــر در خواب ديديد ke جگر داريد و آن ra قطعه قطعه be گربه مي دهيد زني مال شما ra be همان نحو ذره ذره از بين مي برد. اگــر در خواب ديديد ke گربه اي جگري از خانه شما دزديد و برد خواب شما مي گويد زني be تمهيد و نيرنگ مال شما ra مي برد ولي اگــر خودتان ba ميل و رغبت جگر ra be گربه داديد زني فريبتان مي دهدو مال و پولتان ra مي برد يا خرج او مي کنيد. جگر توزيع کردن نيز همين تعبير ra دارد و مي گويد ke مال خودتان ra هدر مي دهيد و تلف مي کنيد. جگر گوسفند در خواب نعمت اســت و جگر گاو فراخي روزي است. be هــر حال جگر در خواب ديدن بد نيست مگر اين ke احساس کنيد جگر انسان اســت ke لئامت دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE