تعبیر خواب جُبّه

 

 • تعبیر خواب جُبّه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جُبّه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جُبّه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جبه در خواب زن است. اگــر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت؛ دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگــر بيندجبه او بدريد يا بسوخت؛ دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جبه در خواب؛ اگــر بيند در زمستان در تن داشت؛ نيكوتر اســت و آن بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: قوت و نيرومندي.

  سوم: شادي.

  چهارم: منفعت.

  جبه كهنه و کثيف غم و اندوه است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است؛ دليل كه زن پاكدامن بخواهد. اگــر بيند جبه سفيد نو داشت؛ زني پارسا و باامانت است. اگــر زرد بيند؛ زني بيمارگون است. اگــر كبود است؛ زني متفكر و غمگين است. اگــر سرخ بيند؛ زني معاشر اســت و ba او سازگاري كم كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE