تعبیر خواب جو

 

 • تعبیر خواب جو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جو

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند جو تر يا خشك يا پخته همي خورد؛ دليل كه خيري اندك be وي رسد. اگــر كسي بيند جو داشت يا كسي بدو بخشيد؛ دليل كه be قدر آن خير و نيكي بدو رسد و؛ دليل بر تندرستي است. اگــر بيند جو در زمين مي كاشت؛ دليل كه وي ra مال جمع گردد و كاري كند كه خداي تعالي از او خشنود شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  جو در خواب ديدن مالی اســت كه آسان be دست آيد.

  جو فروش be خواب ديدن؛ مردي اســت كه دنيا ra بر دين اختيار كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جو نيز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باريتعالي است. چنان چــه در خواب ببينيد جو داريد؛ be هــر ميزان و مقدار ke باشد نيکو اســت زيرا مي گويد ke نعمت و برکت مي يابيد و خير be شما مي رسد. اگــر در خواب ببينيد ke جو کاشته ايد امــا سبز نشده يا تنگ روئيده ba مشکلات و شکست روبه رو مي شويد. اگــر در عالم خواب مشاهده کنيد ke جو کاشته ايد امــا پرندگان از آن مي خورند و شما مي خواهيد آن ها ra برانيد کاري مي کنيد ke مردم درباره شما حرف مي زنند. گرد شما جمع مي شوند. ابن سيرين نوشته جو داشتن نشان سلامت اســت و در نفايس جو فراخي نعمت ذکر گرديده و تذکر داده شده ke ديدن دانه هاي جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت اســت ke be بيننده خواب مي رسد. اگــر در خواب ببينيدکه جو ra در مزرعه کشت مي کنيد از شخصيتي و از مردي بزرگ be شما سود فراوان مي رسد و چنان چــه ببينيد ke جو ra خرمن مي کنيد از جائي ke اميد نداريد پولي be شما مي رسد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جو در خواب ؛ علامت روبرو شدن ba حوادثي دلپذير اســت ... اگــر كشاورزي چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در ساية اوضاع مالي بهتر افراد خانواده اش راحت و بي دردسر زندگي خواهند كرد .

  2ـ ديدن جوهاي گنديده در خواب ؛ علامت آن اســت كه غم و اندوه جاي اميدهاي درخشانتان ra خواهد گرفت .

  3ـ اگــر دختري در خواب جو ببيند ؛ علامت آن اســت كه ba معاشريني لايق و ثروتمند ديدار خواهد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE