تعبیر خواب جوی آب

 

 • تعبیر خواب جوی آب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوی آب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوی آب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جوي آب در خواب؛ چــون آب خوش طعم بود و پاكيزه؛ دليل كه زندگاني او خوش است. اگــر بيند از جوئي مجهول آب صافي مي خورد و اين كس در سفر اســت يا درجايگاهي بيگانه؛ دليل كه در كاري مجهول مشغول شــود و عمر خود ra دراز گذراد و be مقدار آن آب كه در جوي خورده بود منفعت يابد. اگــر آب جوي شور و تلخ و ناخوش بود؛ دليل بود بر تلخي معيشت و زندگاني او. محمدبن سيرين گويد : جوي در خواب ديدن؛ اصل جوي وكيل است؛ كه مقرب شود. اگــر كسي آب جوي روان و صافي بيند؛ دليل كه مقرب شود. اگــر كسي جوي ra روان و صاف بيند؛ دليل كه كار وي روان كرده شود. اگــر بيند آب جوي تيره است؛ دليل كه كارش تباه و بي نظام شــود و be هــر جاي كه آب جوي بيند؛ دليل كه وكيل ناحيه بود و هــر زياده و نقصان كه در جوي اســت be وكيل بازگردد. اگــر بيند بر تختي نشسته است؛ در زير آن تخت آب روان است؛ دليل كه دولت و اقبال روي be وي نهد و احوال دو جهاني وي نيكو شود. اگــر بيند كه در جوي آب صافي نشست؛ دليل كه از غم فرج يابد. اگــر بيمار اســت شفا يابد. اگــر وام دار اســت وامش گذارده شود. اگــر در سفر است؛ زود بازآيد .

   

  جابر مغربي گويد :

  جوي در تاويل؛ مردي محتشم ba منفعت است. اگــر بيند كه آب جوي برداشت؛ دليل كه be قدر آن از مردي محتشم مال يابد. اگــر بيند جوي خورد؛ زندگاني بود .

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک اســت مخصوصا اگــر آب آن جوي صاف و روشن و زلال باشد و زوائدي مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. ديدن چنين جوئي در خواب روبه روئي ba جوشش و تبلور زندگي اســت و خواب ما از يک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشين خبر مي دهد ke ba سلامت و خرمي و خوشي همراه است. در هــر صورت ديدن جوي آب روان و روشن و زلال خوب اســت مگر اين ke کدر و تاريک و عفن باشد .

   

  حضرت دانيال گويد :

  آب دادن باغ و كشت؛ از جوي ها و رودها؛ دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE