تعبیر خواب جوشن

 

 • تعبیر خواب جوشن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوشن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوشن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  پوشيدن جوشن در خواب پشت و پناه اســت be قدر روشني و پاكيزگي آن. اگــر بيند جوشن داشت؛ دليل كه اهل بيت او ايمن شــونــد از دشمنان. اگــر بيند جوشن پوشيده داشت؛ دليل بود بر حصار تن او از شر دشمنان كه بر وي ظفر نيابند. اگــر بيند كه ba جوشن سلاح داشت؛ دليل كه از مكر منافق و شر عامه ايمن شود؛ و بعضي از معبران گويند: جوشن در خواب ؛ زيادتي دين بود و هــر كه بيند جوشن در خواب پوشيده ؛ در حفظ خداي عزوجل بود .

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جوشن در خواب بر شش وجه است.

  اول: بزرگي.

  دوم: پناه.

  سوم: قوت و نيرومندي .

  چهارم: مال.

  پنجم: زندگاني.

  ششم: زيادتي در دين و افزايش ديانت؛

  جوشن در خواب ؛ مونس و همدم افراد اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :