تعبیر خواب جوجه

 

 • تعبیر خواب جوجه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوجه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوجه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي اســت ke اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند ديدن ماکيان و مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن اســت بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد ke از همسر يا کنيزک be وجود مي آيند. اگــر در خواب جوجه هاي ماکيان ديديد ke هنوز کوچک هستند و ba کرک زرد رنگ خود مي دوند و بازي و جيک جيک مي کـنـنـد بسيار خوب اســت و خواب شما از نعمت و برکت و خير و خوشي خبر مي دهد. be طور کلي ديدن جوجه شادي و نعمت و برکت است. ديدن جوجه هاي بزرگتر ke پر زرد آن ها ريخته حکم ماکيان ra دارند ke تعبير آن ra در ماکيان و مرغ بجوئيد. هــر چــه تعداد جوجه هائي ke در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است. اگــر کسي جوجه be شما داد be شما خدمت و محبت مي کند. اگــر تعدادي جوجه ra be کسي بدهيد در امر خيري شما ra شريک مي کند. ديدن جوجه در هــر حال خوب است. حالت بد آن اســت ke در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند be اين معني ke يا گربه ها آن ها ra گرفته و يا کلاغ يکي ra ربوده. اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ؛ بيماري است. جوجه اي ke be خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جوجه : بدگويي و غيبت کردن

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خواب جوجه هايي كه تازه از تخم در آمده اند خستگي از مسئوليتهاي بسيار اســت كه سرانجام معلوم مي شــود پذيرفتن مسئوليتها be نفع زندگي شما بوده اســت .

  2ـ ديدن جوجه هايي كه پر و بالي در آورده اند ؛ دلالت بر آن دارد كه بي آنكه be كار جسماني بپردازيد در كارهاي خود موفقيت be دست مي آوريد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد جوجه ها be آشيانه مي روند ؛ دلالت بر آن دارد كه كسي مي خواهد شما ra be درد سر بياندازيد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مشغول خوردن خوراك جوجه هستيد ؛ نشانة آن اســت كه در امر عشق و كار بلا تكليف مي مانيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE