تعبیر خواب جواهرات

 

 • تعبیر خواب جواهرات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جواهرات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جواهرات

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن جواهر و مانند آن : سود زياد بدست آيد .

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جواهرات

  آنها ra ستايش کردن : ورشکستگي

  کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

  خريدن آن : بدبختي

  جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

  داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود؛ دليل كه خداوندِ علم و دين اســت و ba هــمــه كس نيكي و احسان كند. اگــر خداوند دين نباشد؛ دليل كه خداوند غلامان شــود و be قدر و قيمت گوهر او ra مال حاصل شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ببينده خواب درستكار و پارسا باشد و ببيند گوهرهايى ra مى فروشد؛ علم و دين پيدا مى كند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جواهر در خواب ؛ نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان اســت .

  2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ؛ نشانة آن اســت كه شما be مقامي متمايز ba مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

  4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ؛ علامت آن اســت كه خوش اقبالي بي نظيري be شما رو مي آورد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد جواهر be شما ارث رسيده اســت ؛ علامت آن اســت كه در زندگي be موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

  6ـ اگــر خواب ببينيد be كسي جواهر مي دهيد ؛ نشانة آن اســت كه اگــر هشيار نباشيد حادثة خطرناكي شما ra تهديد خواهد كرد .

  7ـ اگــر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ؛ علامت آن اســت كه ba همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد ... امــا اگــر در خواب جواهري ra گم كند ؛ نشانة آن اســت كه مردي او ra ba تملق و دروغ فريب مي دهد .

  8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ؛ نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه اســت .

  9ـ اگــر خواب ببينيد جواهري مي خريد ؛ علامت آن اســت كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE