تعبیر خواب جواهرات

تعبیر خواب جواهرات

 

 • تعبیر خواب جواهرات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جواهرات » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جواهرات

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن جواهر و مانند آن : سود زياد بدست آيد .

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جواهرات

  آنها را ستايش کردن : ورشکستگي

  کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهاي خائن است

  خريدن آن : بدبختي

  جواهري بر دست يا گردن داشت : کادوي زيبايي دريافت خواهيد کرد

  داشتن جواهرات بسيار زياد : آينده اي کامياب

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوندِ علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و به قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ببينده خواب درستكار و پارسا باشد و ببيند گوهرهايى را مى فروشد، علم و دين پيدا مى كند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشيهاي فراوان است .

  2ـ استفاده از جواهرات براي تزيين خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

  3ـ اگر خواب ببينيد ديگران دست بند يا انگشتري جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامي متمايز با مقام دوستان خود دست خواهيد يافت .

  4ـ ديدن لباسهاي جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالي بي نظيري به شما رو مي آورد .

  5ـ اگر خواب ببينيد جواهر به شما ارث رسيده است ، علامت آن است كه در زندگي به موفقيت چشمگيري دست خواهيد يافت .

  6ـ اگر خواب ببينيد به كسي جواهر مي دهيد ، نشانة آن است كه اگر هشيار نباشيد حادثة خطرناكي شما را تهديد خواهد كرد .

  7ـ اگر دختري خواب ببيند از كسي جواهر مي گيرد ، علامت آن است كه با همسري دلخواه ازدواج خواهد كرد . اما اگر در خواب جواهري را گم كند ، نشانة آن است كه مردي او را با تملق و دروغ فريب مي دهد .

  8ـ پيدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پيشرفت سريع و درخشان در كارهاي مورد علاقه است .

  9ـ اگر خواب ببينيد جواهري مي خريد ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسايل عاطفي همواره موفق خواهيد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE