تعبیر خواب جوان شدن

 

 • تعبیر خواب جوان شدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوان شدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوان شدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه جوان شــد و محاسن سفيد او سياه شد؛ دليل كه فرومايه شود.

  اگر جوان مجهول ra بيند؛ دليل كه از دشمن خواري بيند و مرادش برنيايد.

  اگر بيند جواني پير شده است؛ دليل كه حرمتش زياده شــود و زنان نيز در اين معني؛ چــون مردان باشند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر جواني درخواب بيند كه پير گرديده بود؛ دليل كه علم و ادب آموزد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنانچه در خواب ببينيد کسي ke پير اســت جوان شده؛ چــه خود بيننده خواب باشد و چــه ديگري نشان آن اســت ke be علتي تخفيف شان و مقام مي يابد و تحقير مي شود. چـنـانـچه خودتان ra در خواب ببينيد ke جوان تر از آنچه هستيد شده ايد تعبير همين اســت مضافا اين ke فريب مي خوريد و کودکانه بازيتان مي دهند. اگــر در خواب ببينيد ke جوان شده ايد امــا چهره خويش ra نمي شناسيد؛ مثل اين ke شخصي ديگر شده ايد نشان ديدن خواري و ناکامي و نامرادي است. عکس اين هم صادق اســت يعني اگــر در خواب ببينيد ke پير شده ايد و موي سر و ريش و ابرويتان سفيد شده عزت و حرمت مي يابيد و بزرگ مي شويد. اگــر جواني ra در خواب ببينيد ke پير شده ارتقا مقام و منزلت پيدا مي کنيد.

  مجلسي رحمة الله عليه گويد :

  ديدن جوان be خواب مکر و حيله و فريب و فتنه اســت برعکس ديدن پير be خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE