تعبیر خواب جوال

 

 • تعبیر خواب جوال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوال

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما اســت از زندگي. آن چــه از خيرو شر be ما مي رسد يا مي رويم تا be آن سهم برسيم و در اين راه کوشش و مجاهده نيز مي کنيم. be زبان ساده تر جوال در خواب کيسه اي اســت ke براي آينده مي دوزيم و خواب ما ba توجه be وضعي ke جوال دارد be ما مي گويد در اين رهگذر تا کجا موفق و کامياب هستيم. اگــر در خواب ببينيم ke گوني يا جوال پاره داريم be طوري ke مي دانيم هيچ چيزي ra در خود نگه نمي دارد خواب ما از بي بهرگي و ناکامي و شکست خبر مي دهد. اگــر جوال سوراخ داشت امــا پاره نبود زيان و ضرر مختصري ra خبر مي دهد ke اهميت آن be قدر بزرگي و کوچکي سوراخ جوال است. اگــر خانمي در خواب ببيند ke جوالي دارد ke آن جوال ra يا خودش پشت رو کــرد يا اصلا پشت و رو اســت ba شوهرش قهر و دعوا مي کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE