تعبیر خواب جوالدوز

 

 • تعبیر خواب جوالدوز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جوالدوز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جوالدوز

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جوالدوز در خواب مردي اســت كه كارهاي مردم بهم پيوندد؛ خاصه كارهاي كوچك را. اگــر بيند جوالدوز فرا گرفت يا كسي be وي داد؛ دليل كه ba مردي بدين صفت كه گفتيم؛ وي ra صحبت افتد. اگــر جوالدوز ra بشكست يا ضايع شد؛ دليل بر هلاك آن مرد بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جوالدوز در خواب هاي ما کوششي اســت ke براي ائتلاف امور متفرق و آشفته خويش be کار مي بريم. اگــر بدهکار باشيم و در خواب ببينيم ke be کمک جوالدوز يک لحاف ra مي دوزيم يا پارگي يک گوني ra روفو مي نمائيم نشان آن اســت ke در پرداخت ديون خويش موفق مي گرديم. داشتن جوالدوز همت و اراده شما ra نشان مي دهد و ديدنش در خواب نيکو اســت و بهتر مي شــود اگــر در خواب ببينيم ke be وسيله جوالدوز پاره اي ra مي دوزيم و سوراخي ra مسدود مي نمائيم. حالت بد اين اســت ke در خواب ببينيد ke يک جوالدوز داشته ايد و آن ra گم کرده ايدو be دنبالش مي گرديد و نمي يابيد. در اين حالت خواب شما مي گويد ke سر رشته امور از کف شما خارج مي گردد. اگــر در خواب ديديد ke جوالدوزي داريد و ba آن تشک يا رختخواب خود ra مي دوزيد صاحب فرزند مي شويد و اگــر رختخواب be به شما تعلق ندارد زني مي گيريد و اگــر زن داريد ba زني آشنا مي شويد ke در کسب و کار شما ra ياري خواهد داد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE