تعبیر خواب جواز

 

 • تعبیر خواب جواز
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب جواز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جواز

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  به طور کلي ديدن جواز در خواب نيکو اســت ولي بايد ديد براي چــه اخذ گرديده يا be چــه منظور داده شده. جواز در خواب هاي شما حقي اســت مسلم و بدون معارض. اگــر در خواب ديديد ke براي کسي جواز دفن گرفته ايد و آن کس هــر ke هست زنده مي باشد موجب نيک نامي و حسن شهرت وي مي شويد. اگــر جواز دفن براي خود شما صادر شده بود از سلامت و امنيت آينده خويش مي توانيد کاملا مطمئن باشيد و ضمنا شهرت و محبوبيت خواهيد يافت. حال اگــر جواز دفن گرفته بوديد براي کسي ke مرده اســت و آن جواز در دست شما بود تحقيق کنيد چــون آن مرده حقي بر شما دارد ke آن حق ra ادا نکرده ايد. be زبان ديگر مديون او هستيد و بر شما ست ke ذمه خويش ra بري کنيد. اگــر جواز ساختمان بود و شما آن ra داشتيد يا be نام شما صادر شده بود جائي be شما تعدي مي شــود و حقي از شما ضايع مي گردد و چيزي ra از شما مي گيرند ke حتي مــمــکن اســت be اندازه يک ساختمان بزرگ باشد. اگــر جواز براي سفر بود و شما در عالم خوابتان خوشحال بوديد تحولي پيش مي آيد ke نگران کننده اســت و لي اگــر از داشتن جواز عزيمت be سفر خوشحال نبوديد تحولي پيش مي آيد ke موجب سرور و انبساط شما مي گردد. اگــر در خواب ديديد ke جوازي داريد امــا آن جواز پاره يا باطل شده حق مسلمي از شما ضايع مي گردد و زياني be شما مي رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE