تعبیر خواب جهيز

 

 • تعبیر خواب جهيز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جهيز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جهيز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جهيز ke در زبان محاوره جهاز مي گوييم آبروي ماست و کوششي ke براي حفظ آبروي خويش در جامعه be عمل مي آوريم و تمام امکاناتي اســت ke براي اثبات آبرومندي خويش در اختيار داريم. آبروي ما اعتبار ما نيز هست و اعتبار ما سرمايه يا بخشي از سرمايه ما محسوب مي گردد پــس اگــر بتوانيم آبروي خود ra محفوظ نگه داريم حافظ اعتبار و سرمايه خويش نيز هستيم. اين کشش و کوشش در خواب هاي ما be شکل خيلي چيزها از جمله جهيزيه متجلي مي شود. جامه و پيراهن نيز از اين قبيلند. مي گويند ارزش عروس be جهيزي اســت ke همراه مي برد پــس اگــر در خواب ببينيم جهيزيه مجلل مي برند خواب ما از پيروزي و موفقيت آينده خبر مي دهد و اين ke موقعيت اجتماعي بسيار محکمي خواهيم داشت. برعکس اگــر جهيزيه فقيرانه و مختصر مي برند از بيم و هراس شما نسبت be موقعيت خودتان اطلاع مي دهد. تهيه و تدارک جهيز حفظ آبروست. اگــر در خواب ببينيد ke جهيزيه be خانه شما مي آورند سودي عايدتان مي شــود و مقدار آن بستگي be ميزان جهيزيه دارد. اگــر جهيزيه از خانه شما مي برند خوب اســت بي آن ke سودي عايدتان شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE