تعبیر خواب جهود شدن

 

 • تعبیر خواب جهود شدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جهود شدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جهود شدن

   

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر كسي در خواب بيند جهود شد؛ دليل كه بر راه بدعت بود و جهودان ra ياري دهد و قول ايشان ra راست دارد. اگــر كسي بيند او جهود شــد يا ترسا يا مشرك يا بت پرست؛ دليل بود بر ضلالت و گمراهي او بر خداي تعالي و بهتان و دروغ گويد. اگــر بيند از آن كيش برگشت و مسلمان شد؛ دليل كه گناهي بزرگ از او در وجود آيد و سرانجام توبه كند و be سوي حق تعالي بازگردد. اگــر be خواب بيند كه نداند از كدام دين است؛ يا از كدام قبله نماز مي بايد كرد؛ دليل كه سرگشته و متحير و سرگردان شــود و فروماند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر كسي بيند كه جهود شد؛ دليل كه صاحب خواب ra كاري مشكل پيدا گردد و بر مخالف شريعت سنت يابد؛ زيرا كه يهود مشتق اســت از هدي. اگــر مُغي ra be خواب بيند؛ دليل كه صاحب خواب be كارهاي دنيا فريفته گردد و غافل بود از كار آخرت.

  جابرمغربي گويد :

  اگر جهودي در خواب بيند كه مسلمان شد؛ دليل كه زود بميرد يا مسلمان گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE