تعبیر خواب جن

 

 • تعبیر خواب جن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جن

   

  بدان كه معبران ra در اين خلاف اســت وبعضي گفته اند دشمن اســت و بعضي گفته اند بخت اســت و كامروائي در آن كار كه بود.

  ابوهريره گويد :

  از رسول خدا (ص) مروي اســت كه ديدار پري در خواب؛ دولت و بزرگي اســت و دست در دست او نهادن و ba او سخن گفتن؛ دليل خرمي است.

  محمدبن سيرين گويد :

  پري be خواب ديدن؛ اگــر خوشخوي و شادمان است؛ دليل كه عز و دولت يابد؛ اگــر او ra زشت و غمگين بيند؛ دليل بر غم و اندوه كند؛اگر پري ra مرده بيند؛ كار او شوريده شود؛ اگــر ba پري جنگ مي كرد؛ دليل كه كار او آشفته شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  پريان بعضي مسلمانند و در خواب ديدن؛ دوست و بخت و دولت اســت و آن چــه كافر باشند؛ ديدار ايشان ديدار دشمن و ادبار و اندوه است.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر be خواب ديد كه در ميان پريان است؛ دليل كه be سفر شــود و آن سفر او ra مبارك بود. اگــر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت؛ دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگــر بيند پري او از گردن بينداخت؛ از جاه و بزرگي بيفتد. اگــر بيند پريان ba او be لطف سخن مي گفتند؛ دليل كه كارش نيكو شود. اگــر پري ra درجامه نيكو بيند؛ حالش نيكو شود. اگــر پري ra در خانه بد بيند؛ حالش بد شود. اگــر بيند پري او ra چيزي داد. از زر و سيم و آن چــه بدين ماند؛ دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر پري ra بيمار يا مرده بيند؛ دليل كه حال او بد شود. اگــر بيند پادشاه پريان او ra بنواخت؛ دليل كه دولت و اقبال يابد و مقرب پادشاه گردد. اگــر ديد پري جايگاه خويش ra بدو نمود و گاه خود ra بر او عرضه كرد و گاه خود ra پنهان؛ دليل كه زني ba وي مكر و خيانت سازد. اگــر بيند در خانه پريان شــد و ايشان ra مي شناخت؛ دليل كه be غربت افتد و شهرها بيند. اگــر بيند پري او ra همي برد؛ دليل كه حاجت او روا شود؛ از جائي كه اميد ندارد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن پري در خواب بر پنج وجه است.

  اول: دوستي عزيز.

  دوم: بخت و دولت.

  سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد.

  چهارم: بزرگي و حشمت.

  پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جن در خواب روبه روئي ba فتنه و دشمني اســت و چـنـانـچه در خواب جن ببينيد ba دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگــر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگــر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي اســت و خواب شما مي گويد ke مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چـنـانـچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن اســت ke اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگــر جن ra در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه اســت ke ba او روبه رو مي شويد.اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگــر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد ke مطلوب نيست چــون شادي دشمن ba غم و اندوه ما مرادف است. اگــر در خواب قيافه آشنائي ra ديديد و احساس کرديد ke او جن اســت تعبير همان اســت ke نوشته شدو اگــر جن آشنا بود و چيزي be شما داد پولي عايدتان مي شــود و اگــر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي ra از دست مي دهيد دوستي ba جن در خواب مجاورت ba دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه اســت و اگــر در خواب ba جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن سم شكافتة جن در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بدبختي شما ra تهديد مي كند و ba دوري از افراد ناشناس be انــجـام كار مثبتي خواهيد پرداخت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE