تعبیر خواب جنگ کردن

 

 • تعبیر خواب جنگ کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جنگ کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جنگ کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان ba حيوان ديگر هــر دو از يك جنس باشند؛ آن كه غالب اســت بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنانچه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم ke روح ما از نگراني هايي ke پيش مي آيد خبر مي دهد. صرف ديدن صحنه اي از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهي اســت ke در روزهاي آينده پيش مي آيد و اين تشديد مي شــود اگــر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشيم. ابن سيرين مي گويد در جنگ هــر کسي پيروز شــود در جنگ و جدال زندگي و در بيداري نيز پيروز و برنده است. چنان چــه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات be قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت خواب شما مي گويد ke جهت روبه رويي ba غم ها و رنج ها و نگراني ها مجهز خواهيد بود. در نفايس الفنون تصريح شده ke جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چــه جنگي در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتيد امــا فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شما مي گويد ke تنها مي مانيد و در مشکلي ke پيش مي آيد هيچ دستي دست شما ra نمي گيرد. مجروح شدن در خواب خوب اســت و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين اســت و گوياي اين ke غم و اندوه شما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي اســت و نبايد نگران شويد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن جنگ غم واندوه شود

  ديدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر بايد نمود و زبان از غيبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن صحنه هاي جنگ در خواب ؛ علامت آن اســت كه بي نظمي و اغتشاش در امور كار و خانواده شما راه خواهد يافت .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند نامزدش be جنگ مي رود ؛ علامت آن اســت كه دربارة شخصيت نامزد خود خبر دردناكي خواهد شنيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد كشور شما در جنگ شكست خورده اســت ؛ علامت آن اســت كه منافع شخصي شما be خطر خواهد افتاد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد كشور شما در جنگ پيروز شده اســت ؛ علامت آن اســت كه ميان افراد خانوادة شما صلح و صفا برقرار خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE