تعبیر خواب جنازه

 

 • تعبیر خواب جنازه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جنازه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جنازه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند جنازه کسي ra مي برند دليل اســت خداوندش ra بر چندين مردمان ke از پــس جنازه بودند فرمانروا شــود ولکن برايشان ظلم کــنــد واگر بيند بمرد واو ra بر جنازه نهاده ومي برند و مردمان از پيش جنازه او مي رفتند دليل ke شرف و بزرگي يابد لکن دين او be فساد اســت ويا بر آن قوم ke پــس او مي رفتند فرمانرواست اگــر بيند جنازه مرده برداشت ومي برد دليل ke be خدمت پادشاه پيوندد واز او خير ونيکي بيند اگــر بيند قومي در پــس او مي رفتند ودر هوا مي شدند دليل اســت مردي بزرگ از آن شهر در سفر بميرد اگــر خويشتن ra در جنازه بيند وآن جنازه بر زمين همي رفت دليل ke be سفر رود .

  کرماني گويد :

  اگر بيند زنده ra بر جنازه مي برند و در پــس جنازه او کسي نيست دليل بر نقصان عز وجاه وکار وي نمايد اگــر بيند مردم در پــس جنازه وي بودند تاويلش be خلاف اين اســت اگــر بيند بر جنازه گران اســت دليل ke ستم be مردمان کــنــد اگــر بيند بر جنازه سبک اســت دليل ke بر مردمان سبکبار اســت  وحالش نيکو شــود اگــر بيند بيفتد و کار او بسته شــود .

  حضرت صادق فرمايد :

  جنازه در خواب ديدن بر سه وجه است

  1 ... بزرگي.

  2 ...  ولايت وحکومت.

  3 ... عز وجاه و رفعت.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در نفايس الفنون تصريح شده ke جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسي نوشته اگــر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب be او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد اســت ke اگــر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او ra بر تعداد افرادي ke be دنبال جنازه روان هستند و او ra تشييع مي کـنـنـد امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت اســت ke ديدن جنازه در خواب خوب اســت زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي ke be دوش مي برند نيکو اســت چــون فراغت از رنج و اندوه اســت و چنان چــه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگــر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگــر بيننده خواب خودش ra مرده ببيند عمرش دراز مي شــود ke هــمــه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگــر در خواب ببينيم ke مرده بيمار اســت اين هم خوب نيست و توصيه شده ke بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت be سفر خودداري کــنــد و از دخالت در اموري ke مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب اســت منهاي لمس جنازه. اگــر در خواب ديديدم کسي ke مي دانيم مرده چيزي be ما داد خوب اســت چــون مالي be بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگــر جنازه اي ra ببينيد ke از جاي برخاست و از شما دعوت کــرد ke ba او همراهي کنيد خوب نيست. اگــر جنازه اي ra شيک و ba لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو اســت و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگــر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد اســت چرا ke شما ra غمگين و رنجيده مي کــنــد و نشان آن اســت ke در روزهاي آينده be شما غم مي رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE