تعبیر خواب جماع

 

 • تعبیر خواب جماع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جماع » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جماع

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي اســت و اين بستگي دارد be موقعيت و شرايطي ke در بيداري دارا مي باشيد. اگــر غمگين هستيد از غم فارغ مي شويد و اگــر بدهي داريد اداي دين مي کنيد؛ اگــر غصه مسافر دور افتاده ra داريد از او خبر مي رسد و خوشحالتان مي کــنــد و بالاخره اگــر قهر هستيد آشتي مي کنيد. خواب جماع مي تواند در مرحله نخست يک خواب شيطاني باشد ke در چنين صورتي فاقد تعبير اســت چــون کليه خواب هاي شيطاني تعبير ندارند. معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند ke ba ابراز شرمندگي من قبول ندارم و نمي پذيرم مگر آنچه ra ke در بالا نوشتم. چـنـانـچه ديدن جماع در خواب be اهتلام منتهي شــود يک خواب شيطاني مطلق اســت و بدون تعبير و چـنـانـچه be اهتلام نپيوندد صرفا از غم اســت و لاغير.

  حضرت دانيال گويد :

  مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است؛ خاصه چــون بيند كه مني از وي جدا گرديد. اگــر كسي بيند ba كسي جماع نمود؛ دليل اســت از آن كس نيكي بيند و حاجت او روا شود. اگــر بيند كسي ba او جماع نمود؛ دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگــر بيند ba زن خود مجامعت كرد؛ چنانكه زن او بالا بود و مرد در زير؛ دليل اســت زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند ba زن خود يا زني ديگر از راهي ديگر مجامعت كرد؛ دليل كه مردي مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در آن كار او ra مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگــر بيند ba مادر يا خواهر يا كسي ديگر كه بر وي حرام اســت مجامعت كرد؛ دليل كه هفت خويش از وي بريده شود. اگــر زنده بود يا مرده؛ دليل بر غم و اندوه بود و بعضي از معبران گويند: از زنده بود از وي خير و نيكي بيند و باشد حج اسلام نمايد. اگــر بيند ba زن كه مرده اســت جماع نمود؛ دليل اســت غمگين و مستمند باشد. اگــر بيند ba زن مرده بيگانه جماع كرد؛ دليل كه كاري كه از آن نوميد شده باشد be تمامي بيابد. اگــر بيند ba جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خير و نيكي بيند. اگــر آن مرد جوان معروف اســت بر وي ظفر يابد. اگــر بيند جماع ba مرد پير مي كرد؛ دليل اســت خير و نيكي بيند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند دختري دوشيزگي بستد؛ دليل كه در آن سال زني خواهد يا كنيزكي بخرد. اگــر بيند be حرم پادشاه شــد و مجامعت نمود؛ دليل اســت بر دشمن ظفر يابد. اگــر بيند ba وي جماع كرد؛ همين دليل كند و كارش be مراد شــود و بعضي گويند: از پادشاه ترس و بيم be وي رسد. اگــر بيند ba مرغي مجامعت نمود؛ دليل كه بر كسي كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر يابد. اگــر بيند ba زني بابكار جماع كرد؛ دليل كه طالب دنيا و مال حرام شود. اگــر اين خواب ra زني بيند همين تاويل دارد. جابرمغربي گويد: اگــر بيند ba شتر جماع نمود دليل اســت از سختي برهد و بر دشمن ظفر يابد و مالش بسيار و نامش بلند گردد. اگــر بيند ba ترسائي يا جهودي يا گبري مجامعت كرد؛ دليل كه كارهاي دنياي او be نظام شود. اگــر مرد پيري كه be كلي شهوتش زايل شده ببود در خواب بيند شهوتش غالب شده است؛ چنانكه درجواني بود؛ دليل كه در كار دين نيك راغب گردد. اگــر بيند ba پادشاه جماع نمود؛ دليل اســت محرم و نزديك او شود. اگــر بيند ba زن حائض مجامعت نمود؛ دليل كه كارش بد شود. اگــر بيند ba زني مجامعت كرد كه مرده بود؛ دليل كه كارش بد شــود يا ba خويشان او پيوند و وصلت كند. اگــر آن زنده بود از خويشان او مفارقت كند و بعضي معبران گويند: ba زن حائض جماع كردن آساني كارهاي دنيائي او است.

  اسماعيلِ بنِ اشعث گويد :

  اگر كسي بيند ba زن او كه كنيزك اســت مجامعت نمود؛ دليل كه از پادشاه خير و منفعت بدو رسد. اگــر بيند ba مردي معروف و جوان جماع نمود؛ دليل كه خيري be او رسد. اگــر بيند ba مردي مجهول و جوان جماع نمود؛ دليل اســت از پادشاه حاجت او روا شود. اگــر بيند كه بازني ديگر جماع نمود؛ دليل كه از او نيكي بيند و حاجتش روا شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شــود تاويلش نباشد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE