تعبیر خواب جماع

تعبیر خواب جماع

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جماع
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جماع » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جماع

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي اســت و اين بستگي دارد بــه موقعيت و شرايطي کــه در بيداري دارا مي باشيد. اگــر غمگين هستيد از غم فارغ مي شويد و اگــر بدهي داريد اداي دين مي کنيد؛ اگــر غصه مسافر دور افتاده را داريد از او خبر مي رسد و خوشحالتان مي کــنــد و بالاخره اگــر قهر هستيد آشتي مي کنيد. خواب جماع مي تواند در مرحله نخست يک خواب شيطاني باشد کــه در چنين صورتي فاقد تعبير اســت چــون کليه خواب هاي شيطاني تعبير ندارند. معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند کــه بــا ابراز شرمندگي من قبول ندارم و نمي پذيرم مگر آنچه را کــه در بالا نوشتم. چـنـانـچه ديدن جماع در خواب بــه اهتلام منتهي شــود يک خواب شيطاني مطلق اســت و بدون تعبير و چـنـانـچه بــه اهتلام نپيوندد صرفا از غم اســت و لاغير.

  حضرت دانيال گويد :

  مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است؛ خاصه چــون بيند كه مني از وي جدا گرديد. اگــر كسي بيند بــا كسي جماع نمود؛ دليل اســت از آن كس نيكي بيند و حاجت او روا شود. اگــر بيند كسي بــا او جماع نمود؛ دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگــر بيند بــا زن خود مجامعت كرد؛ چنانكه زن او بالا بود و مرد در زير؛ دليل اســت زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند بــا زن خود يا زني ديگر از راهي ديگر مجامعت كرد؛ دليل كه مردي مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در آن كار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگــر بيند بــا مادر يا خواهر يا كسي ديگر كه بر وي حرام اســت مجامعت كرد؛ دليل كه هفت خويش از وي بريده شود. اگــر زنده بود يا مرده؛ دليل بر غم و اندوه بود و بعضي از معبران گويند: از زنده بود از وي خير و نيكي بيند و باشد حج اسلام نمايد. اگــر بيند بــا زن كه مرده اســت جماع نمود؛ دليل اســت غمگين و مستمند باشد. اگــر بيند بــا زن مرده بيگانه جماع كرد؛ دليل كه كاري كه از آن نوميد شده باشد بــه تمامي بيابد. اگــر بيند بــا جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خير و نيكي بيند. اگــر آن مرد جوان معروف اســت بر وي ظفر يابد. اگــر بيند جماع بــا مرد پير مي كرد؛ دليل اســت خير و نيكي بيند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند دختري دوشيزگي بستد؛ دليل كه در آن سال زني خواهد يا كنيزكي بخرد. اگــر بيند بــه حرم پادشاه شــد و مجامعت نمود؛ دليل اســت بر دشمن ظفر يابد. اگــر بيند بــا وي جماع كرد؛ همين دليل كند و كارش بــه مراد شــود و بعضي گويند: از پادشاه ترس و بيم بــه وي رسد. اگــر بيند بــا مرغي مجامعت نمود؛ دليل كه بر كسي كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر يابد. اگــر بيند بــا زني بابكار جماع كرد؛ دليل كه طالب دنيا و مال حرام شود. اگــر اين خواب را زني بيند همين تاويل دارد. جابرمغربي گويد: اگــر بيند بــا شتر جماع نمود دليل اســت از سختي برهد و بر دشمن ظفر يابد و مالش بسيار و نامش بلند گردد. اگــر بيند بــا ترسائي يا جهودي يا گبري مجامعت كرد؛ دليل كه كارهاي دنياي او بــه نظام شود. اگــر مرد پيري كه بــه كلي شهوتش زايل شده ببود در خواب بيند شهوتش غالب شده است؛ چنانكه درجواني بود؛ دليل كه در كار دين نيك راغب گردد. اگــر بيند بــا پادشاه جماع نمود؛ دليل اســت محرم و نزديك او شود. اگــر بيند بــا زن حائض مجامعت نمود؛ دليل كه كارش بد شود. اگــر بيند بــا زني مجامعت كرد كه مرده بود؛ دليل كه كارش بد شــود يا بــا خويشان او پيوند و وصلت كند. اگــر آن زنده بود از خويشان او مفارقت كند و بعضي معبران گويند: بــا زن حائض جماع كردن آساني كارهاي دنيائي او است.

  اسماعيلِ بنِ اشعث گويد :

  اگر كسي بيند بــا زن او كه كنيزك اســت مجامعت نمود؛ دليل كه از پادشاه خير و منفعت بدو رسد. اگــر بيند بــا مردي معروف و جوان جماع نمود؛ دليل كه خيري بــه او رسد. اگــر بيند بــا مردي مجهول و جوان جماع نمود؛ دليل اســت از پادشاه حاجت او روا شود. اگــر بيند كه بازني ديگر جماع نمود؛ دليل كه از او نيكي بيند و حاجتش روا شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  در خواب جماع كردن كه از آن غسل واجب شــود تاويلش نباشد.

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جماع”

  دیدگاه ها بسته شده اند.