تعبیر خواب جفت

 

 • تعبیر خواب جفت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جفت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جفت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جفت براي زن و مرد در خواب کاملا متفاوت اســت و تعابير متغاير دارد. معمولا مردان در خواب نمي بينند و اگــر هم ببينند نمي شناسند مگر اين ke در عالم خواب درک کـنـنـد ke آن چــه کثيف و خون آلود پيش روي خود مشاهده مي نمايند جفت است. براي مردان ديدن جفت زن خوب نيست چــون be تعبير کلي شرمساري و ننگ و گناه بزرگ است. اگــر مردي be خواب جفت ببيند و بفهمد ke آن جفت be همسر خودش تعلق دارد بين زن و شوهر کراهتي پديد مي آيد ke از يک ديگر be شدت دل زده مي شــونــد و در پي اين دل زدگي دعوا مي کـنـنـد و مدتي از هم جدا مي مانند ولي چـنـانـچه تحمل کـنـنـد زود رفع مي شود. چـنـانـچه مردي در خواب جفت ببيند و آن جفت be همسر خودش تعلق نداشته باشد be علتي شرمساري مي کشد؛ سرزنش مي شــود و نزد مردم مورد سوال قرار مي گيرد ke اين هم مدت زيادي be طول نمي انجامد و زود رفع مي شود. امــا اگــر زني در خواب جفت ببيند ke متعلق be خودش باشد باردار مي شــود و فرزند مي آورد. اگــر آن جفت متعلق be ديگري باشد باز دو حالت دارد. چـنـانـچه در خواب زير خاک پنهان کــنــد يا در چاه بيافکند از غم و اندوه مي رهد امــا اگــر فــقــط ببيند و بي تفاوت بماند بيمار مي شــود و بيماريش be قدر کراهتي ke در خواب احساس مي کــنــد شديد يا ضعيف است. be هــر حال ديدن جفت زن در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي بايد صدقه بدهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE