تعبیر خواب جغد

 

 • تعبیر خواب جغد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جغد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جغد

   

  در خواب؛ مردي اســت نابكار و حسام و حرام بود. اگــر بيند كسي جغد همي گيرد؛ دليل كه او ra ba چنين مردي خصومت افتد و ديگر ديدن جغد در خواب؛ مبارك نباشد. ابراهيم كرماني گويد: اگــر كسي بيند آواز جغد همي شنيد؛ دليل كه در آنجا نوحه و شيون بود be قدر بانگ جغد. اگــر بچه جغد بود؛ دليل كه فرزند او شوم و ناخلف است. اگــر بيند گوشت جغد خورد؛ دليل كه از مال مردي دزد نابكار be قدر آن چيز بخورد.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن بوم دشمن مکار اســت .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن صداي بم جغد در خواب ؛ علامت آن اســت كه be دنبال سلامت و شادماني مرگ فرا خواهد رسيد .

  2ـ ديدن جغد مرده در خواب ؛ نشانة رهايي از بيماريي شديد يا خطر مرگ اســت .

  3ـ ديدن جغدي بر شاخه هاي درخت ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان پنهاني در بدنام كردن شما مي كوشند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE