تعبیر خواب جغجغه

 

 • تعبیر خواب جغجغه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جغجغه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جغجغه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگــر در خواب ببينيد ke جغجغه اي در دست داريد ke خودتان آن ra تکان مي دهيد و صدا ايجاد مي کنيد خواب شما مي گويد ke در روزهاي آينده سخناني خواهيد گــفــت ke بعدا مجبور مي شويد شرمندگي آن ra تحمل کنيد. اگــر ديگري be شما جغجغه داد be معني اين اســت ke کسي شما ra be ياوه گفتن و دروغ پردازي وا مي دارد ke اين هم خوب نيست. اگــر صداي جغجغه اي شنيديد بي آن ke بدانيد زننده آن کيست و از کجاست؛ دروغ و ياوه خواهيد شنيد اين در صورتي اســت ke صدا ra نپسنديد ولي اگــر از آن خوشتان بيايد فريب مي خوريد و تحت تاثير آن سخنان دروغ قرار خواهيد گرفت. چغانه در آلات موسيقي قديم و دايره زنگي در آلات موسيقي متداول نيز همين تعبير ra دارند ke be جاي خود گفته مي شود.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد بچه اي ba جغجغه بازي مي كند ؛ علامت آن اســت كه زندگي شما لبريز از صلح و صفا خواهد بود ؛ و وظايف خود ra نيز ba افتخار و سربلندي پيش خواهيد برد ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه در آيندة نزديك ba مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد be بچه اي جغجغه اي مي دهيد ؛ علامت آن اســت كه در كاري سرمايه گذاري مي كنيد كه ba شكست روبرو خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE