تعبیر خواب جستن

 

 • تعبیر خواب جستن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جستن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند كه از جائي مي جست؛ دليل كه از حالي كه دارد be حال ديگر شود. اگــر جستن او دور بود؛ دليل كه سفري دور كند. اگــر بيند چوبي يا نيزه اي در دست داشت و بدان از جائي be جائي بجست؛ دليل كه بر مردي قوي اعتماد كند؛ تا او مددي دهد در كاري؛ تا آن كار be مراد رسد. اگــر بيند از ديواري فرو جست و بر ستور نشست؛ دليل كه هلاك شود. اگــر ديد بر بامي جست و خانه در زير پايش فرو رفت و نمرد؛ دليل كه زن از او جدا شــود و باز پيش وي آيد. اگــر بيند be هوا بر جست و روي be قبله آورد؛ و بعد زاان خود ra در حريم ديد؛ يا در مكه يا در مدينه؛ اين جمله دليل حج كردن است. اگــر بيند از سرائي مجهول be سراي مجهول ديگري جست؛ دليل كه هلاك شود. اگــر بيند ba شكوفه همي جست و معلق همي زد؛ دليل كه كار وي ba شكوفه بود و عيش بر وي تباه شود. اگــر بيند be هوا جست و مرغي بگرفت؛ دليل كه زن خود ra بگذارد و زن ديگر خواهد. اگــر بيند be چوبي يا be عصائي از جائي be جائي همي جست؛ دليل كه از رنج و انديشه برهد و كارش be نظام شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جستجو کردن در پي چيزي : آرزوهاي دست نيافتني

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE