تعبیر خواب جريمه

 

 • تعبیر خواب جريمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جريمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جريمه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke جريمه شده ايد پاداش مي گيريد يا خبري خوش و سرور انگيز دريافت مي کنيد. هــر قدر جريمه بيشتر باشد و بيشتر شما ra بر سر خشم آورد بهتر اســت چــون مزد و پاداشي ke مي گيريد بيشتر خواهد بود. چـنـانـچه در خواب ببينيد رانندگي مي کنيد و افسر پليس شما ra متوقف مي نمايد و قبض جريمه مي نويسد خوب اســت زيرا خواب شما خبر مي دهد ke کسي be شما پاداش مي دهد و سودي عايدتان مي گردد يا خبري خوش be شما مي رسد ke سرور مي آفريند. چـنـانـچه کارگر يا کارمند هستيد و در خواب ديديد ke شما ra جريمه کرده اند ke کار اضافي بکنيد همين تاويل هست و هيچ ناراحت نباشيد زيرا خوابي اســت نيکو و اميد دهنده. تاوان دادن نيز تقريبا همين تعبير ra دارد و اگــر در خواب ببينيد چيزي ra معدوم کرده و مجبور شده ايد تاوان بدهيد سودي عايد شما مي شــود امــا تاوان گرفتن اين معني ra ندارد و برعکس است.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد be خاطر خلافي كه انــجـام داده ايد جريمه مي شويد ؛ نشانة آن اســت كه نسبت be انــجـام وظايف خود سركشي مي كنيد .

  2ـ پرداختن جريمه در خواب ؛ علامت بيمار شدن و زيان مالي اســت .

  3ـ شانه خالي كردن از پرداخت جريمه در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بر رقيب خود چيره خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE