تعبیر خواب جرقه

 

 • تعبیر خواب جرقه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جرقه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جرقه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جرقه در خواب خوب اســت مشروط بر اينکه تند و شديد نباشد. يک وقت هست ke در خواب مي بينيد از دور يا نزديک جرقه ديده مي شــود يا از شيئي نا آشنا جرقه برمي خيزد اين در خواب بد نيست زيرا بار گه نور و اميد و روشني اســت امــا اگــر تند و شديد باشد و حالت انفجار پيدا کــنــد تعبيري ديگر دارد. اگــر برق زدن هم باشد خوب اســت فــقــط در صورتي بد مي شــود ke يا حالت انفجار پيدا کــنــد و يا جرقه در چيزي بگيرد و آتشي بوجود آورد و شعله ايجاد نمايد. در اين صورت ديدنش در خواب بد اســت چــون حالت سوزندگي و ويرانگري پيدا مي کــنــد و شعله اگــر براي روشنائي باشد نيکو اســت و چـنـانـچه سوزنده و منهدم کننده باشد بد است.

  حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد :

  ديدن آتش در خواب بيست و پنج وجه دارد :

  1. فتنه.

  2. جنگ و كارزار.

  3. فساد .

  4. رنج وتعب.

  5. خصومت و دشمني.

  6. سخنهاي زشت .

  7. منع و جلوگيري از کام مراد.

  8. خشم پادشاه

  9. کيفروعقوبت

  10. نفاق و دو روئي.

  11. بيراهي و کجروي

  12. علم و حکمت

  13. راه هدايت

  14. مصيبت.

  15. ترس و بيم.

  16.سوختن.

  17. خدمت پادشاه.

  18. طاعون.

  19. سرسام.

  20. آبله.

  21. گشايش کارها.

  22. فضيلت.

  23. مال حرام.

  24. رزق و روزي.

  25. فايده و منفعت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE