تعبیر خواب جرز

 

 • تعبیر خواب جرز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جرز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جرز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جرز نشان استحکام و مبناي ساختمان و پايه اي اســت براي ايجاد و تشکيل؛ و ديدن جرز در خواب نيز همين تعبير و مفهوم ra دارد و اين بستگي پيدا مي کــنــد be نيت خودتان و شغل و حرفه اي ke داريد. اگــر زني در خواب ببيند ke جرزي ra ساخته يا جرزي ساخته شده و be خوش تعلق دارد گوياي اين اســت ke مبناي زندگي خانوادگي او مستحکم اســت و روابط خوبي ba شوي خويش و اطرافيان دارد و جاي نگراني نيست. اگــر جرزي ra خود بنا کنيد خوابتان مي گويد ke بناي محکمي براي کار و شغل خود مي ريزيد و خلاف اين اســت ke در خواب ببينيد ke جرزي ra خراب مي کنيد يا جرز be شما تعلق دارد امــا سست و لرزان اســت و آجرهايش بيرون آمده. اگــر ببينيد جرز بلندي هست و شما در پائين آن ايستاده ايد خواب شما مي گويد ke مقابل عظمت کاري ke در پيش داريد خويشتن ra ناتوان مي بيند و اگــر در بالاي آن باشيد رفعت جاه و مقام شما ra نشان مي دهد. روي هم رفته ديدن جرز خوب اســت مگر در چند مورد اول اين ke جرز ساخته شده اي ra ويران کنيد دوم جرزي سست و لرزنده باشد سود جرز ra جائي بسازيد ke در خواب مي دانيد be شما تعلق ندارد؛ چهارم آن ke جرزي باشد و شما بدانيد متعلق be ديگري اســت و شما be ناحق آن ra تصاحب کرده ايد و چنان چــه از بالاي جرز be پائين بيائيد يا پرت شويد و يا کسي شما ra be پائين بيندازد اين ra مي گويد ke از موقعيتي ke داريد سقوط مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE