تعبیر خواب جان

 

 • تعبیر خواب جان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جان be خواب ديدن؛ فرزند است. يا مال ياعيال موافق. اگــر بيند جان از تن وي بيرون شد؛ دليل كه فرزند ياعيالش بميرد؛ يا مالش تلف شــود يا خود هلاك شود. اگــر جان خويش be صورت مردي نيكو بيند؛ دليل كه وي ra فرزندي نيكو بيايد و حالش نيكو شود؛ يا be خدمت پادشاهِ خوش طبع جوانمرد پيوندد و حالش نيكو گردد. اگــر جان خود ra be صورت مردي زشت بيند؛ تاويلش be خلاف اين است. حكايت: درخبر آمده اســت كه: مردي پيش رسول خدا آمد و گفت: يا رسول الله (ص)؛ در خواب چنان ديدم كه جان از تن من بيرون آمد و مرا دركنار گرفت و بعد از آن be آسمان رفت. حضرت رسول فرمود: وصيت كن كه هــر كس جان خود ra در كف خود ديد؛ دليل كه be كار مخاطره مشغول شود؛ كه در آن وي ra بيم جان است. اگــر بيند جان از كف او be آسمان شد؛ دليل كه زود بميرد. اگــر بيند رنگ جان او زرد است؛ دليل كه در بيماري صعب بميرد. اگــر جان او ra be گونه سرخ و يا سفيد بيند؛ عاقبتش نيكو اســت و از غم رستگاري يابد. اگــر بيند be گونه سياه است؛ دليل اســت كه مستوجب عذاب حق تعالي بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند مرده جان همي كند و خويشان او بر وي نوحه و زاري مي كردند؛ دليل كه بر اهل بيت مرده غم و انده رسد.     اگــر بيند كه خويشان وي آهسته مي گريستند؛ دليل كه خويشان وي از وي شادي و خرمي رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر كسى در خواب ببيند كه مرده اى جان مى كند؛ دليل آنست كه جان آن مرده در عذاب اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE