تعبیر خواب جانماز

 

 • تعبیر خواب جانماز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جانماز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جانماز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  موقعي ke ما از جا نماز استفاده مي کنيم ke در محضر خداوند تبارک و تعالي هستيم و اين از بزرگترين و پر ارزش ترين دقايق زندگي روزانه ما اســت پــس جانماز وسيله اي متبرک و ميمون و ديدنش در خواب بسيار نيکو اســت امــا حالات آن و نوع آن تفاوت هائي ra be وجود مي آورد ke تعابير ra متفاوت مي کند. اگــر در خواب ببينيد ke بر جا نماز و در مسجد نشسته ايد be سفر حج مي رويد ولي اگــر در خواب ديديد ke جانماز ra تا کرده و زير بغل نهاده ايد be سفر زيارتي مي رويد. اگــر جانمازي ke در خواب مي بينيد از پشم باشد نشان آن اســت ke be طاعت و صلاح تحريص مي شويد امــا اگــر جانمازتان از ابريشم بود خواب شما مي گويد راه تزوير و ريا پيش مي گيريد و در کار دين صداقت نداريد. اگــر در خواب ديديد ke جانماز خودتان ra پشت و رو پهن کرده ايد فريب شيطان ra مي خوريد و کاري be تبع هواي نفس انــجـام مي دهيد و گمراه مي شويد. اگــر ببينيد ke جانمازتان بخشي سوخته يا سوراخ شده خوابتان مي گويد ke عبادت شما چــون بر مبناي صداقت نبوده بي ارزش اســت و هشداري اســت براي اين ke تغيير مسير بدهيد و طريق صلاح بگيريد. اگــر در خواب ديديد ke جانماز ( يا مهر و تسبيح) خود ra گم کرده ايد و be دنبال آن مي گرديد نشان اســت ke در معرض خطر وسوسه و فريب شيطان قرار گرفته ايد. همين حالت اســت اگــر ببينيد ke جانمازي مليله دوزي شده و پر شکوه داريد ke ba صداقت و فروتني در کار دين درست در نمي آيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE