تعبیر خواب جام

 

 • تعبیر خواب جام
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جام » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جام

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه آب be جام برداشت؛ دليل كند كه بر مال و زندگي فريفته شود. اگــر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن بخورد؛ دليل كه زن خواهد يا كنيزك خرد و او فرزندي پارسا آيد كه از او راحت بيند. اگــر بيند آب از جام بريخت و جام بماند؛ دليل كه فرزندش بميرد و مادرش بماند. اگــر بيند جام بشكست و آب بريخت؛ دليل برهلاك فرزند اســت و مادر؛ هردو.

  جابر مغربي گويد :

  اگر جام ها در خانه ا در ديوار نشانده بود؛ دليل كه be عدد آن جام ها او ra كنيزكان و زنان بود. اگــر جام سفيد يا سبز بيند؛ دليل كه او ra زنان مصلح پارسا باشد. اگــر جامهاي سرخ بيند؛ دليل كه او ra زنان معاشره مفسده است. اگــر جام ها زرد بيند؛ دليل كه زنان او بيمار و زردگون باشند. اگــر جام ها سياه بيند؛ دليل كه او ra زنان اندوهگين و مصيبت زده باشد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جام اگــر پياله و پيمانه باشد ke در حرف ـ پ ـ کلمه پياله تعبيرش نوشته شده و تکرار آن ضروري نيست ولي اگــر جام وسيله نوشيدن باشد تعبيرش نوشته مي شود. be نوشته مرحوم مجلسي اگــر کسي جام پر از آشاميدني ra (درون آن جام هــر مايعي باشد فرق نمي کند. شراب يا آب) تا انتها بنوشد نشان آن اســت ke عمرش be پايان رسيده و طومار حياتش زود در هم پيچيده مي شود. چـنـانـچه جام ra تا نيمه بنوشد خواب مي گويد ke عمرش be نيمه رسيده و نيم ديگرش باقي مانده ke در آن مي تواند جبران مافات کند. اگــر آن چــه از جام مي نوشد شيرين باشد شيرين کام مي شــود و be نعمت و دولت مي رسد و عز و جاه او افزوده مي گردد ولي اگــر مايع درون جام تلخ و تند و بد مزه باشد be شکست و تلخ کامي مي رسد. اگــر تيره و تار باشد رنج و اندوه مي يابد. اگــر جامش شيشه اي باشد يا اين ke جام در دست بيننده خواب بلرزد زندگي متزلزلي دارد ke بر آن اعتباري نيست. اگــر جام فلزي باشد زندگيش معتبر است. اگــر چيزي در جام ريخت و جام ra پر کــرد و be دست گرفت ثروتمند مي شــود و اگــر جامي داشت و بيننده خواب be غفلت يا be عمد و سهو محتويات جام ra زمين ريخت ورشکست و تهي دست مي شــود و زيان کلي مي بيند. اگــر کسي جامي پر be دست بيننده خواب داد( be شرطي ke تا انتها ننوشد) از جانب دهنده جام سودمند مي گردد و عکس اين هم صادق است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از جامي نقره اي مي نوشيد ؛ نشانة آن اســت كه در آيندة نزديك از حرفة خود سودي اندك نصيبتان خواهد شــد .

  2ـ ديدن جام هاي قديمي در خواب ؛ علامت آن اســت كه از طرف افرادي ناآشنا ؛ be شما ثروتي خواهد رسيد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند be مردي يك جام شيشه ايِ پر از آب مي دهد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي لذتي نامشروع خواهد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE