تعبیر خواب جامه

تعبیر خواب جامه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جامه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جامه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جامه

   

  حضرت دانيال گويد :

  جامه dar خواب، كسب va كار مرد باشد. agar جامه خود ra نيكو بيند، دليل كه كسب va كار او نيكو شود. agar جامه بد بيند، دليل كه كسب va كارش بد شود. agar پادشاه dar خواب جامه خود سياه بيند، دليل بر نيكوئي حال او است. agar رعيت جامه خود سياه بيند، دليل بر غم va اندوه است va جامه زرد درخواب، بيماري است va جامه سرخ dar خواب، خرمي است va توفيق va طاعت، دليل بر اين كه جامه سبز حله بهشتيان است، آن نيز خوب است. va جامه سفيد شسته، ساختگي كار مردم است va جامه كبود، دليل بر مضرت است va جامه سوخته، دليل زنان است az سبب پادشاه va جامه دريده، دليل ظاهر شدن راز است va جامه پشمين va نمدين va پلاس، جمله دليل كه مال va خواسته او ra حاصل شود va جامع مرقع، دليل بر درويشي va تنگدستي است va جامه چركين az har نوع كه باشد، دليل بر اندوه va غم است va جامه كاغذي، دليل بر ملامت va شناعت كند va جامه كه az پوست چهارپايان است، دليل بر خير va منفعت است كه بدو رسد جهمه بي درز be شكل كفن، دليل كه شغلهاي وي dar دين تمام شود va عرش be آخر رسيده باشد. agar بيند پوست خر پوشيده است، دليل كه عز وجاه يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند جامه مهتري پوشيده است، agar اهل آن جامه بود، دليل كه كارش قوي شود، agar بيند جامه وزيري پوشيده است، دليل كه مال بسيار يابد، amma az خلق ملامتش است. agar بيند جامه حاجبي پوشيده است، دليل كه az عطاي بزرگان محروم ماند. agar بيند جواني جامه عواني پوشيده است، دليل كه كسي او ياري دهد be عطا رسانيدن be وي. agar بيند كه جامه جلادي پوشيده است، دليل است كه منفعت يابد. agar بيند جامه صاحب پوشيده است، دليل كه ba امانت va زبان آور شود va be مهمات ساختن خلق مشغول شود. agar بيند كه جامه صوفيان پوشيده است، دليل كه دين او زياده شود. agar بيند جامه زاهدان پوشيده است، دليل كه ba امانت است. agar بيند جامه بزرگان پوشيده است، دليل كه كار va كسب دنيائي او نيكو شود. agar بيند جامه اهل صلاح داشت، دليل كه كار دينش be صلاح آيد. agar بيند جامه اهل فساد پوشيده است، دليل كه او ra az اهل فساد غم va اندوه رسد. agar بيند جامه مزد va كاركن داشت، دليل است كه متفكر va رنجور شود. agar ديد جامه طبيبان داشت، دليل كه كارش نيكو شود va dar ميان مردمان مشهور شود. agar بيند جامه جهودان داشت، دليل كه be مكر va حيله كسي ra هلاك كند va سرانجام كارش بد است. agar بيند جامه ترسايان داشت، دليل كه كاري كند كه be سبب آن az دوست va دشمن ايمن نباشد. agar ديد جامه كشيشي داشت، دليل كه صاحب بدعت بود va ميلش be فكر ضلالت است. agar بيند جامه مغان داشت، دليل كه ميلش be جانب بددينان va جاهلان است. agar بيند جامه مرتدي پوشيده داشت، دليل كه كسي عطائي بدو دهد va بازستاند. agar بيند كه جامه بت پرستي است، دليل كه be خدمت پادشاه مشغول گردد يا خدمت مهتري. agar بيند جامه زني پوشيده است، دليل كه az مهتر خويش دور شود. agar بيند جامه مردمان زنداني پوشيده داشت، دليل كه be سبب كاري غمگين va مستمند شود. agar بيند جامه حمالي پوشيده داشت، دليل كه امانت گذار شود va انگشت نماي شود. agar بيند جامه گوركني داشت، دليل كه be خدمت مردي سفله دون همت مشغول شود. agar بنيد جامه كشيشان پوشيده است، دليل كه az كسي مصلح روزي حلال خواهد. agar بيند كه جامه قصابي داشت، دليل كه وي ra زياني va اندوهي رسد. agar بيند جامه باشكوهي پوشيده داشت، دليل كه ba زن صحبت دارد be راست.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر جامه نو داشت va او ra قصاره نكرده بودند نيكو است va جامه تنگ va دون ديدن، بد است va جامه خام az جامه گاري كرده بهتر است va جامه زربفت، زن خردمند va كنيزك ba فرهنگ بود، va جامه برد va مخطط، خير va منفعت است va جامه رسني كه مجهول است، زخم تازيانه است، يا غمي سخت كه بدو رسد va جامه معين، مال va خواسته بود.

  جابر مغربي گويد :

  تاويل ديدن جامه بر دو گونه است: يك گونه be ديدن تعلق دارد va يك گونه ديگر بدنيا، va جامه سفيد دين است va جامه نو عمامه دنيا. agar كسي بيند جامه سفيد نو پاكيزه داشت، هم دنيا va هم دين ra نيكي بود va agar جامه سبز va تنگ بيند، هم دين ra بد بود va هم دنيا ra va chon جامه ra چركين va دريده بيند، هم فساد دين va هم فساد دنيا است، va جامه سرخ زنان ra نيكو است dar دنيا va مردان هم نيكو است va پيراهن az طيلسان va قباد va دستار، اين جمله مردان ra غم va اندوه است يا جنگ va خصومت، va جامه زرد مردان ra بيماري است va be قول بعضي az معبران: agar زني بيند جامه زرد پوشيده است، دليل كه او ra شوهري آيد. agar دارد بيمار شود. va جامه سبز زنان va مردان ra دين است. agar بر زنده بيند صلاح دين است. agar بر مرده بيند، دليل رستگاري آخرت است va جامه سياه ديدن، كسي ra كه پيوسته سياه پوشد نيكو است، amma آن كه پيوسته سفيد پوشد، جامه سياه نيكو نباشد، نه دين va نه دنيا ra va جامه سياه، be قول بعضي az معبران، خطيب va قاضي va پادشاه ra نيكو است، amma رعيت ra غم va اندوه است. va جامه كبود بهتان va غم va مصيبت است. agar بيند جامه ملون داشت، يعني سبز va سرخ va زرد، دليل كه az پادشاه يا والي آن ولايت سخني سخت شنود كه او خوش نيابد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر كسي be خواب بيند جامه داشت كه رويش az رنگي va پشتش az رنگي، دليل كه ba اهل دين va دنيا be مذلت زندگاني كند. agar بيند az جامه خويش همي خورد، دليل كه az مال خود نفقه بسيار كند. agar بيند جامه زيرين پوشيده است، دليل كه dar سفر بماند، يا az بهر كاري وي ra be زندان كنند va agar بيند جامه او ضايع گرديد يا az وي بستدند va او برهنه بماند، دليل كه قدر va جاهش كم شود va حقير va خوار شود. agar بيند جامه خويش ra بدريدند، دليل كه اندوهگين وشد va ba زن خويش خصومت كند. agar بيند جامه خود ra يا جامه اهل خود ra مومي كرد، دليل كه او ra ba خويش خود خصومت افتد. agar بيند جامه او كسي بربود va برهنه بماند، دليل كه az حرمت va منزلت بيفتد. agar بيند جامه dar نوشته az هم باز كرد، دليل كه be سفر شود. agar بيند جامه باز كرده ra dar نوشت، دليل كه غايبش az سفر ايد. agar بيند جامه زنان پوشيده داشت، دليل كه مالش زياد شود. amma agar ترسي عظيم بدو رسد va be قولي او ra غم va اندوه رسد va بي حرمت شود. agar بيند جامه مردان پوشيده داشت، دليل كه خير va منفعت بدو رسد va جامه يافتن dar خواب سفر است va be قدر درازي va كوتاهي جامه dar سفر بماند. agar بيند جامه ra تمام كرد، دليل كه az غم باز رهد.

  خالد اصفهاني گويد :

  بهترين جامه ها dar خواب، جامه اي است كه az پنبه است va dar وي قز يا ابريشم نباشد va جامه عنابي az پنبه ba ابريشم است va جامه خز har دو، دليل بر مال حرام va فساد كند dar دين va جامه ديباي حرير va ابريشم، مردان ra بد بود va زنان ra نيك، va جامه كهن غم va اندوه است az قِبَل پادشاه. agar كسي بيند كه جامه كهنه فروشد، نيك است، agar بيند جامه كهن مي خريد، دليل بد است va جامه كهن پوشيدن بد است va جامه كهن az تن بيرون كردن نيك است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند جامه شسته بود va پوشيده، دليل كه تائب شود. agar بيند جامه چركين داشت، درويش شود. agar بيند جامه رنگين داشت، agar زن است، يا سپاهي است، او ra نيك است. agar بيند جامه ba شكوه داشت، دليل كه او ra منكري پديد آيد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جامه نو dar خواب بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: پادشاه.

  سوم: مال.

  چهارم: خير va منفعت.

  اگر كسي بيند جامه خود ra be قيچي ببريد، دليل كه چيزي be او رسد.

  اگر بيند دزدان لباس او ra درآوردند دليل كه فساد dar ميان زنان وي افتد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جامه معني عام دارد. be قباي بلند va گشاد va دراز اطلاق نمي شود بل ke be مجموع چيزهائي ke مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت va شلوار ، پيراهن، جليقه، va احيانا باراني va پالتو. hame اين ها جامه هستند يا فرد فرد be جاي خود جامه ناميده مي شوند. dar خواب جامه حيثيت va آبروي مرد يا کسب va کار او مي باشد va طبعا agar جامه اش تميز va شيک va نو باشد بيننده خواب مردي است آبرومند va شريف ba کسب va کاري خوب va پر درآمد va چنانچه لباسش بد va ناموزون va کثيف va پاره باشد شخصي است بي آبرو ke کار va حرفه خوبي هم ندارد. اين يک تعبير کلي است نسبت be جامه amma جامه مي تواند az جنس هاي مختلف va حالات گوناگون va رنگ هاي متفاوت باشد ke har يک تعبيري خاص خود دارد. agar dar خواب ديديد جامه اي be تن داريد ke ظاهرش تميز است va خوب va شکيل amma باطن va زير آن چرک va کثيف va پاره va مندرس است مردي هستيد ke مردم جامعه شما ra شريف va محترم مي دانند dar حالي ke خودتان مي دانيد مستحق اين احترام va شرافت نيستيد va be نا حق خود ra متقي va منزه نشان داده ايد. عکس اين هم درست است يعني agar ظاهر جامه شما کثيف va مندرس بود amma زير جامه اي پاک va پاکيزه va نو va اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد ke جامعه ba چشم بد be شما مي نگرد va کارهائي کرده ايد ke dar حق شما بد قضاوت مي کنند ولي dar باطن انساني پاک va شريف هستيد ke قدرتان شناخته نشده. agar dar خواب ببينيد ke جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد ke be شما بهتان مي زنند va agar جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب az يک بيماري خبر ميدهد. جامه ابريشمين فريب va نيرنگ است va جامه پشمين مال va خواسته است ke نصيب شما مي شود. چنان che dar خواب ببينيد ke لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد va agar اين دريدگي پشت جامه شما بود be شما تهمت مي زنند dar حالي ke بي گناهيد. agar dar خواب ببينيد جامه اي چرک va کثيف be تن داريد گرفتار غم va اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت va اعتبار است. جامه سرخ خرمي است يا خشم va جامه سبز ra جامه بهشتيان دانسته اند ke پوشيدنش مبارک است va ميمنت دارد. جامه سرخ ra معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند ke براي مردان خوب نيست. agar dar خواب ببينيد ke جامه مي دوزيد،هر che باشد فرق نمي کند az زير جامه گرفته تاکت va شلوار va پالتو نشان آن است ke be سفر مي رويد va سفر شما be قدر همان جامه اي ke مي دوزيد اهميت دارد va طول مي کشد چنان che يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني va مهم نيست ولي agar پالتوئي بلند va کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني va داراي اهميت زياد است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن جامه سياه غم واندوه بود

  ديدن جامه کهنه اندوه بود

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جامه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.