تعبیر خواب جامه

تعبیر خواب جامه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جامه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جامه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جامه

   

  حضرت دانيال گويد :

  جامه در خواب؛ كسب و كار مرد باشد. اگــر جامه خود را نيكو بيند؛ دليل كه كسب و كار او نيكو شود. اگــر جامه بد بيند؛ دليل كه كسب و كارش بد شود. اگــر پادشاه در خواب جامه خود سياه بيند؛ دليل بر نيكوئي حال او است. اگــر رعيت جامه خود سياه بيند؛ دليل بر غم و اندوه اســت و جامه زرد درخواب؛ بيماري اســت و جامه سرخ در خواب؛ خرمي اســت و توفيق و طاعت؛ دليل بر اين كه جامه سبز حله بهشتيان است؛ آن نيز خوب است. و جامه سفيد شسته؛ ساختگي كار مردم اســت و جامه كبود؛ دليل بر مضرت اســت و جامه سوخته؛ دليل زنان اســت از سبب پادشاه و جامه دريده؛ دليل ظاهر شدن راز اســت و جامه پشمين و نمدين و پلاس؛ جمله دليل كه مال و خواسته او را حاصل شــود و جامع مرقع؛ دليل بر درويشي و تنگدستي اســت و جامه چركين از هــر نوع كه باشد؛ دليل بر اندوه و غم اســت و جامه كاغذي؛ دليل بر ملامت و شناعت كند و جامه كه از پوست چهارپايان است؛ دليل بر خير و منفعت اســت كه بدو رسد جهمه بي درز بــه شكل كفن؛ دليل كه شغلهاي وي در دين تمام شــود و عرش بــه آخر رسيده باشد. اگــر بيند پوست خر پوشيده است؛ دليل كه عز وجاه يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند جامه مهتري پوشيده است؛ اگــر اهل آن جامه بود؛ دليل كه كارش قوي شود؛ اگــر بيند جامه وزيري پوشيده است؛ دليل كه مال بسيار يابد؛ امــا از خلق ملامتش است. اگــر بيند جامه حاجبي پوشيده است؛ دليل كه از عطاي بزرگان محروم ماند. اگــر بيند جواني جامه عواني پوشيده است؛ دليل كه كسي او ياري دهد بــه عطا رسانيدن بــه وي. اگــر بيند كه جامه جلادي پوشيده است؛ دليل اســت كه منفعت يابد. اگــر بيند جامه صاحب پوشيده است؛ دليل كه بــا امانت و زبان آور شــود و بــه مهمات ساختن خلق مشغول شود. اگــر بيند كه جامه صوفيان پوشيده است؛ دليل كه دين او زياده شود. اگــر بيند جامه زاهدان پوشيده است؛ دليل كه بــا امانت است. اگــر بيند جامه بزرگان پوشيده است؛ دليل كه كار و كسب دنيائي او نيكو شود. اگــر بيند جامه اهل صلاح داشت؛ دليل كه كار دينش بــه صلاح آيد. اگــر بيند جامه اهل فساد پوشيده است؛ دليل كه او را از اهل فساد غم و اندوه رسد. اگــر بيند جامه مزد و كاركن داشت؛ دليل اســت كه متفكر و رنجور شود. اگــر ديد جامه طبيبان داشت؛ دليل كه كارش نيكو شــود و در ميان مردمان مشهور شود. اگــر بيند جامه جهودان داشت؛ دليل كه بــه مكر و حيله كسي را هلاك كند و سرانجام كارش بد است. اگــر بيند جامه ترسايان داشت؛ دليل كه كاري كند كه بــه سبب آن از دوست و دشمن ايمن نباشد. اگــر ديد جامه كشيشي داشت؛ دليل كه صاحب بدعت بود و ميلش بــه فكر ضلالت است. اگــر بيند جامه مغان داشت؛ دليل كه ميلش بــه جانب بددينان و جاهلان است. اگــر بيند جامه مرتدي پوشيده داشت؛ دليل كه كسي عطائي بدو دهد و بازستاند. اگــر بيند كه جامه بت پرستي است؛ دليل كه بــه خدمت پادشاه مشغول گردد يا خدمت مهتري. اگــر بيند جامه زني پوشيده است؛ دليل كه از مهتر خويش دور شود. اگــر بيند جامه مردمان زنداني پوشيده داشت؛ دليل كه بــه سبب كاري غمگين و مستمند شود. اگــر بيند جامه حمالي پوشيده داشت؛ دليل كه امانت گذار شــود و انگشت نماي شود. اگــر بيند جامه گوركني داشت؛ دليل كه بــه خدمت مردي سفله دون همت مشغول شود. اگــر بنيد جامه كشيشان پوشيده است؛ دليل كه از كسي مصلح روزي حلال خواهد. اگــر بيند كه جامه قصابي داشت؛ دليل كه وي را زياني و اندوهي رسد. اگــر بيند جامه باشكوهي پوشيده داشت؛ دليل كه بــا زن صحبت دارد بــه راست.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر جامه نو داشت و او را قصاره نكرده بودند نيكو اســت و جامه تنگ و دون ديدن؛ بد اســت و جامه خام از جامه گاري كرده بهتر اســت و جامه زربفت؛ زن خردمند و كنيزك بــا فرهنگ بود؛ و جامه برد و مخطط؛ خير و منفعت اســت و جامه رسني كه مجهول است؛ زخم تازيانه است؛ يا غمي سخت كه بدو رسد و جامه معين؛ مال و خواسته بود.

  جابر مغربي گويد :

  تاويل ديدن جامه بر دو گونه است: يك گونه بــه ديدن تعلق دارد و يك گونه ديگر بدنيا؛ و جامه سفيد دين اســت و جامه نو عمامه دنيا. اگــر كسي بيند جامه سفيد نو پاكيزه داشت؛ هم دنيا و هم دين را نيكي بود و اگــر جامه سبز و تنگ بيند؛ هم دين را بد بود و هم دنيا را و چــون جامه را چركين و دريده بيند؛ هم فساد دين و هم فساد دنيا است؛ و جامه سرخ زنان را نيكو اســت در دنيا و مردان هم نيكو اســت و پيراهن از طيلسان و قباد و دستار؛ اين جمله مردان را غم و اندوه اســت يا جنگ و خصومت؛ و جامه زرد مردان را بيماري اســت و بــه قول بعضي از معبران: اگــر زني بيند جامه زرد پوشيده است؛ دليل كه او را شوهري آيد. اگــر دارد بيمار شود. و جامه سبز زنان و مردان را دين است. اگــر بر زنده بيند صلاح دين است. اگــر بر مرده بيند؛ دليل رستگاري آخرت اســت و جامه سياه ديدن؛ كسي را كه پيوسته سياه پوشد نيكو است؛ امــا آن كه پيوسته سفيد پوشد؛ جامه سياه نيكو نباشد؛ نه دين و نه دنيا را و جامه سياه؛ بــه قول بعضي از معبران؛ خطيب و قاضي و پادشاه را نيكو است؛ امــا رعيت را غم و اندوه است. و جامه كبود بهتان و غم و مصيبت است. اگــر بيند جامه ملون داشت؛ يعني سبز و سرخ و زرد؛ دليل كه از پادشاه يا والي آن ولايت سخني سخت شنود كه او خوش نيابد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر كسي بــه خواب بيند جامه داشت كه رويش از رنگي و پشتش از رنگي؛ دليل كه بــا اهل دين و دنيا بــه مذلت زندگاني كند. اگــر بيند از جامه خويش همي خورد؛ دليل كه از مال خود نفقه بسيار كند. اگــر بيند جامه زيرين پوشيده است؛ دليل كه در سفر بماند؛ يا از بهر كاري وي را بــه زندان كنند و اگــر بيند جامه او ضايع گرديد يا از وي بستدند و او برهنه بماند؛ دليل كه قدر و جاهش كم شــود و حقير و خوار شود. اگــر بيند جامه خويش را بدريدند؛ دليل كه اندوهگين وشد و بــا زن خويش خصومت كند. اگــر بيند جامه خود را يا جامه اهل خود را مومي كرد؛ دليل كه او را بــا خويش خود خصومت افتد. اگــر بيند جامه او كسي بربود و برهنه بماند؛ دليل كه از حرمت و منزلت بيفتد. اگــر بيند جامه در نوشته از هم باز كرد؛ دليل كه بــه سفر شود. اگــر بيند جامه باز كرده را در نوشت؛ دليل كه غايبش از سفر ايد. اگــر بيند جامه زنان پوشيده داشت؛ دليل كه مالش زياد شود. امــا اگــر ترسي عظيم بدو رسد و بــه قولي او را غم و اندوه رسد و بي حرمت شود. اگــر بيند جامه مردان پوشيده داشت؛ دليل كه خير و منفعت بدو رسد و جامه يافتن در خواب سفر اســت و بــه قدر درازي و كوتاهي جامه در سفر بماند. اگــر بيند جامه را تمام كرد؛ دليل كه از غم باز رهد.

  خالد اصفهاني گويد :

  بهترين جامه ها در خواب؛ جامه اي اســت كه از پنبه اســت و در وي قز يا ابريشم نباشد و جامه عنابي از پنبه بــا ابريشم اســت و جامه خز هــر دو؛ دليل بر مال حرام و فساد كند در دين و جامه ديباي حرير و ابريشم؛ مردان را بد بود و زنان را نيك؛ و جامه كهن غم و اندوه اســت از قِبَل پادشاه. اگــر كسي بيند كه جامه كهنه فروشد؛ نيك است؛ اگــر بيند جامه كهن مي خريد؛ دليل بد اســت و جامه كهن پوشيدن بد اســت و جامه كهن از تن بيرون كردن نيك است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند جامه شسته بود و پوشيده؛ دليل كه تائب شود. اگــر بيند جامه چركين داشت؛ درويش شود. اگــر بيند جامه رنگين داشت؛ اگــر زن است؛ يا سپاهي است؛ او را نيك است. اگــر بيند جامه بــا شكوه داشت؛ دليل كه او را منكري پديد آيد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: پادشاه.

  سوم: مال.

  چهارم: خير و منفعت.

  اگر كسي بيند جامه خود را بــه قيچي ببريد؛ دليل كه چيزي بــه او رسد.

  اگر بيند دزدان لباس او را درآوردند دليل كه فساد در ميان زنان وي افتد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جامه معني عام دارد. بــه قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شــود بل کــه بــه مجموع چيزهائي کــه مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوار ؛ پيراهن؛ جليقه؛ و احيانا باراني و پالتو. هــمــه اين ها جامه هستند يا فرد فرد بــه جاي خود جامه ناميده مي شوند. در خواب جامه حيثيت و آبروي مرد يا کسب و کار او مي باشد و طبعا اگــر جامه اش تميز و شيک و نو باشد بيننده خواب مردي اســت آبرومند و شريف بــا کسب و کاري خوب و پر درآمد و چـنـانـچه لباسش بد و ناموزون و کثيف و پاره باشد شخصي اســت بي آبرو کــه کار و حرفه خوبي هم ندارد. اين يک تعبير کلي اســت نسبت بــه جامه امــا جامه مي تواند از جنس هاي مختلف و حالات گوناگون و رنگ هاي متفاوت باشد کــه هــر يک تعبيري خاص خود دارد. اگــر در خواب ديديد جامه اي بــه تن داريد کــه ظاهرش تميز اســت و خوب و شکيل امــا باطن و زير آن چرک و کثيف و پاره و مندرس اســت مردي هستيد کــه مردم جامعه شما را شريف و محترم مي دانند در حالي کــه خودتان مي دانيد مستحق اين احترام و شرافت نيستيد و بــه نا حق خود را متقي و منزه نشان داده ايد. عکس اين هم درست اســت يعني اگــر ظاهر جامه شما کثيف و مندرس بود امــا زير جامه اي پاک و پاکيزه و نو و اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد کــه جامعه بــا چشم بد بــه شما مي نگرد و کارهائي کرده ايد کــه در حق شما بد قضاوت مي کـنـنـد ولي در باطن انساني پاک و شريف هستيد کــه قدرتان شناخته نشده. اگــر در خواب ببينيد کــه جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد کــه بــه شما بهتان مي زنند و اگــر جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب از يک بيماري خبر ميدهد. جامه ابريشمين فريب و نيرنگ اســت و جامه پشمين مال و خواسته اســت کــه نصيب شما مي شود. چنان چــه در خواب ببينيد کــه لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد و اگــر اين دريدگي پشت جامه شما بود بــه شما تهمت مي زنند در حالي کــه بي گناهيد. اگــر در خواب ببينيد جامه اي چرک و کثيف بــه تن داريد گرفتار غم و اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمي اســت يا خشم و جامه سبز را جامه بهشتيان دانسته اند کــه پوشيدنش مبارک اســت و ميمنت دارد. جامه سرخ را معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند کــه براي مردان خوب نيست. اگــر در خواب ببينيد کــه جامه مي دوزيد؛هر چــه باشد فرق نمي کــنــد از زير جامه گرفته تاکت و شلوار و پالتو نشان آن اســت کــه بــه سفر مي رويد و سفر شما بــه قدر همان جامه اي کــه مي دوزيد اهميت دارد و طول مي کشد چنان چــه يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني و مهم نيست ولي اگــر پالتوئي بلند و کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني و داراي اهميت زياد است.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن جامه سياه غم واندوه بود

  ديدن جامه کهنه اندوه بود

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جامه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.