تعبیر خواب جامه ی خواب

 

 • تعبیر خواب جامه ی خواب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جامه ی خواب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جامه ی خواب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جامه خواب ديدن؛ be تاويل زن است. اگــر بيند جامه خواب سفيد و پاكيزه است؛ دليل كه عيالش ديندار اســت و مستور. اگــر بيند جامه خواب سياه بود؛ دليل كه از عيالش اندوه و رنج be او رسد و بعضي از معبران گويند: جامه سياه در خواب؛ پادشاه ra نيكو و رعيت ra بد است. اگــر جامه خواب ra كبود بيند؛ دليل كه او ra be سبب عيال غم و اندوه و مصيبت رسد. اگــر بيند كه جامه خوابش چركين و دريده است؛ دليل كه زن او چركين و پليد و ناسازگار است. اگــر بيند جامه خوابش بسوخت؛ دليل كه عيالش بميرد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن جامه خواب بر سه و جه است:

  اول: زني نيك؛

  دوم: راحت و آساني؛

  سوم: رنج و اندوه و مصيبت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE