تعبیر خواب جاليز

 

 • تعبیر خواب جاليز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جاليز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جاليز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جاليز در خواب نيکو اســت زيرا نشان نعمت و برکت و خرمي است. سبزي جاليز خرمي است؛ محصول آن نعمت اســت و فزوني محصول برکت و چــه خوب اســت ke در خواب جاليزي سبز و پر محصول مشاهده کنيد و از اين بهتر وقتي اســت ke در خواب احساس کنيد جاليز be خودتان تعلق دارد. البته همان طور ke در جاهاي ديگر هم گفته شــد اين تعبير موقعي درست اســت ke شما جاليز بان يا جاليز دار يا کشاورز اهل جاليز کاري نباشيد چــه اگــر باشيد خوابتان دنباله انديشه و افعال روز شما است. اگــر در خواب ببينيد ke جاليزي پر نعمت و ba محصول فراوان داريد و آن جاليز متعلق be شما اســت be بزرگي و نعمت مي رسيد. اگــر در خواب جاليزي ديديد ke be شما تعلق داشت يا متعلق be شما نبود و از آن چيزي بر گرفتيد مثلا هندوانه کنديد يا خيار و گوجه فرنگي برداشتيد be قدر آن چــه مي کنيد بهره مند مي گرديد و سودي be شما مي رسد. اقدام be ايجاد يک جاليزار اقدام be کاري اســت ke خير و برکت دارد. هم براي خودتان و هم براي ديگران. اگــر دور جاليزار ديوار بود يا نرده و چپر و يا اين ke وسط جاليز يک تک درخت بزرگ و تناور بود آن جاليزار و آن درخت نشاني از خانواده شما اســت ke متنفع و بهره مند مي شوند. جاليز ويران و مخروبه زيان و خسران است. جاليز سوخته مصيبت است. جاليز زرد بيماري اســت و جاليز سبز خرمي و نشاط .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE