تعبیر خواب جارو

 

 • تعبیر خواب جارو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جارو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جارو

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جاروب درخواب؛ خادم و خدمتكار اســت و جاروب درشت خادمي اســت كه تقاضاي چيزها كند. اگــر بيند كه خانه ra be جارو مي رُفت؛ دليل كه مالش ضايع شود. اگــر بيند خانه كسي مي رُفت؛ دليل كه مال كسي بدو رسد, خاصه بيند كه خاك رفته ra be خاك خود آورد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  جاروب ديدن be خواب بر سه وجه است.

  اول: خادم؛

  دوم: منفعت؛

  سوم: كسى كه از مردم تقاضا مى كند جيزهايى ra كه دارند be او بدهند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جارو کردن در خواب پــس انداز مال اندک اســت و be زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروري ra زدن و بهاي آن ra be کناري نهادن و be آن دل خوش بودن در خواب هاي ما be صورت جارو کردن و جارو ظاهر مي شود. معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار اســت ولي be نظر من تعبير بالا درست تر است. زني اگــر در خواب ببينيد ke جارو مي کــنــد و آن صبح زود و be هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنايت شوهرش قرار مي گيرد و اگــر ببينيد ke شب در تاريکي جارو مي کــنــد دعوا و مرافعه راه مي اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نيست. مردي اگــر در خواب ببيند ke جارو مي کــنــد و be خانه خود خير و برکت مي آورد. جواني اگــر در خواب ببيند ke جارو مي کــنــد و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ؛ پولي در اختيارش مي گيرد يا اينکه be کاري مشغول مي شود. جارو کشيدن be ديوار خوب نيست و غم و اندوه مي آورد و be معني جا be جا کردن غم و اندوه اســت همان طور ke خاک ra از ديوار be کف اتاق مي ريزيد خواب شما مي گويد ناراحتي ها ra جا be جا مي کنيد. جاروي دسته دار کمک و مساعدتي اســت مالي ke be بيننده خواب مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke کسي جارو مي کــنــد و خس و خاشاک ra be طرف شما مي راند براي شما درد سر و ناراحتي مالي be وجود مي آورد و اگــر خلاف جهت شما جارو مي کــنــد و خاکروبه ra از جائي ke شما بوديد دور مي راند غم و اندوه ra از شما مي راند. ديدين جاروي از هم گسيخته و پاره و ولو در خواب خوب نيست و بيماري يا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائي بين زن و شوهر است. اگــر ببينيد ke جارو مي کنيد و خس و خاشاک و خاک ra گوشه اي گرد مي آوريد پول جمع مي کنيد و اگــر be وسيله خاک انداز بر گرفتيد پولي be دست شما مي رسد مشروط بر اين ke دور نريزيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جاروکردن : آدمهاي be ظاهر دوست

  جارو : اختلاف در درون خانواده

  جاروي کهنه : يک ديدار

  جاروي تازه : آدمهاي be ظاهر دوست

  خريدن يک جارو : اختلاف ba افراد خانواده

  سوار جارو شدن : خرافات

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جاروي نو در خواب ؛ دلالت بر آن دارد كه ba صرفه جويي اوضاع مالي بهبود خواهد يافت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد جايي ra جارو مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در معامله اي زيان خواهيد ديد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند جاروي خود ra گم كرده اســت ؛ علامت آن اســت كه او براي شوهر خود همسري بداخلاق ؛ و براي امور خانه زني نامرتب اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE