تعبیر خواب جارختي

 

 • تعبیر خواب جارختي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جارختي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جارختي

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  جارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي اســت آشنا ke در هــمــه خانه ها هست و ما علي الرسم لباس خويش ra بر آن مي آويزيم ... اين وسيله ra مــمــکن اســت در شهرهاي مختلف be نام هاي گوناگون بشناسند امــا be طور کلي در فارسي جارختي مي گوئيم. جارختي در خواب هاي شما محرم و غم گسار شما است. سنگ صبور شما است. کسي اســت ke هم شما ra دوست دارد و هم بار غم تان ra سبک مي کــنــد و رازتان ra محفوظ نگه مي دارد و بالاخره در حفظ آبروي شما مي کوشد. جارختي در خواب تجسم چنين کسي اســت در زندگي روزانه شما و در بيداري. شما هــر کس و در هــر شرايط سني ke باشيد چنين شخصي ra در زندگي خويش داريد و اگــر هم نداشته باشيد be آن نيازمنديد. براي دختر و پسر جوان مادر بهترين کسي اســت ke غم مي خورد و کمک مي کند. براي زن شوهر و براي شوهر زن و بالاخره براي هــمــه be طور کلي دوست خوب ke شايد از برادر نزديک تر باشد. اگــر در خواب مشاهده کرديد ke جارختي شما بزرگ و مجلل و احساس کرديد ke be شما تعلق دارد کسي هست ke در آينده غم شما ra ba بردباري خواهد خورد و بار اندوهتان ra خواهد برد ke او بسيار کريم و بخشنده است. اگــر جارختي کوچک و محقرانه اي داشتيد ke لباس هايتان بيش از ظرفيت آن بود گوينده اين اســت ke غم خوار شما نيز ناتوان اســت و اندوه شما بزرگتر از تحمل او است. جارختي شکسته گوياي تنهائي و بي همدمي اســت البته ba توجه be توضيحي ke در بالا داده شــد همدم و غم گسار هــر کس فرق مي کند. اگــر جارختي داشتيد و خالي بود خوب اســت زيرا همدم و غم گسار داريد امــا غم نداريد. اگــر جارختي خريديد و be خانه آورديد و be ديوار کوفتيد ba کسي دوست مي شويد ke جاي همدم شما ra مي گيرد و مونس شما خواهد شد. اگــر جارختي داشتيد و آن ra از جاي خود کنديد چنين محرمي ra از دست مي دهيد. اگــر آن قدر لباس be جارختي آويختيد ke از جاي کنده شــد خوب نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE