تعبیر خواب جادو

 

 • تعبیر خواب جادو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جادو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جادو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنان چــه در خواب جادو و جادو گر ببينيد ba توجه be باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن ra بيابيد. ما be طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت و کريه قائليم. اين جماعت چــون فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني و آسماني و فرشته سان داشته باشند پــس ديدن جادوگران در خواب ميمون نيست و بيننده خواب در فرداي بيداري بهتر اســت صدقه بدهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جادوگر: زندگي نا معلوم ؛ کارو کوششي سخت

  محمدبن سيرين گويد :

  جادوئي كردن در خواب؛ كار باطل است. اگــر خواب بيند كه جادوئي مي كرد؛ دليل كه كاري كند بيهوده و باطل وبعضي از معبران گفته اند: جادوئي فتنه بود آن كس ra كه بهر او جادوئي كنند.

  جابر مغربي گويد :

  جادوئي كردن در خواب از بهر كسي؛ تعهد بود be دروغ؛ كه مردمان ra بدو فريبد و جادوئي در خواب؛ دشمن فريبنده است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  جادوئي كردن در خواب بر شش وجه است.

  اول: فتنه.

  دوم: فريب.

  سوم: مكروحيله.

  چهارم: توطئه و بد خواهي.

  پنجم: باطل و دروغ.

  ششم: كاري كه در آن اصلي نبود.

  جادو در خواب فتنه و دروغ است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد جادو شده ايد ؛ علامت آن اســت كه اگــر نسبت be اعمال خود دقت بيشتري be خرج ندهيد در معرض آلوده شدن be گناهي قرار خواهيد گرفت ؛ بايد be پند بزرگترها گوش فرا دهيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در مقابل جادو شدن مقاومت مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه بخاطر نيروي تعقل و بصيرت ؛ هــمــه be دنبال شما خواهند آمد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مي كوشيد ديگران ra جادو كنيد ؛ نشانة آن اســت كه دچار دردسر و پريشاني خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE