سکوت خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی « سرنوشت » حرفهایش را به شما خواهد گفت

ایران کلوب

تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جادو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جادو

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

جادوگر: زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

محمدبن سیرین گوید :

جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

جابر مغربی گوید :

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است.

اول: فتنه.

دوم: فریب.

سوم: مکروحیله.

چهارم: توطئه و بد خواهی.

پنجم: باطل و دروغ.

ششم: کاری که در آن اصلی نبود.

جادو در خواب فتنه و دروغ است.

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

۲ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو تعبیر خواب جادو
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


5 × = چهل پنج

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : پنج شنبه ۲۷ آذر
تعداد مطالب امروز : 467

خانواده

مروری بر مطالب گذشته