تعبیر خواب جادو

تعبیر خواب جادو

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب جادو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جادو » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جادو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنان چــه در خواب جادو و جادو گر ببينيد بــا توجه بــه باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را بيابيد. ما بــه طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت و کريه قائليم. اين جماعت چــون فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني و آسماني و فرشته سان داشته باشند پــس ديدن جادوگران در خواب ميمون نيست و بيننده خواب در فرداي بيداري بهتر اســت صدقه بدهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  جادوگر: زندگي نا معلوم ؛ کارو کوششي سخت

  محمدبن سيرين گويد :

  جادوئي كردن در خواب؛ كار باطل است. اگــر خواب بيند كه جادوئي مي كرد؛ دليل كه كاري كند بيهوده و باطل وبعضي از معبران گفته اند: جادوئي فتنه بود آن كس را كه بهر او جادوئي كنند.

  جابر مغربي گويد :

  جادوئي كردن در خواب از بهر كسي؛ تعهد بود بــه دروغ؛ كه مردمان را بدو فريبد و جادوئي در خواب؛ دشمن فريبنده است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  جادوئي كردن در خواب بر شش وجه است.

  اول: فتنه.

  دوم: فريب.

  سوم: مكروحيله.

  چهارم: توطئه و بد خواهي.

  پنجم: باطل و دروغ.

  ششم: كاري كه در آن اصلي نبود.

  جادو در خواب فتنه و دروغ است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد جادو شده ايد ؛ علامت آن اســت كه اگــر نسبت بــه اعمال خود دقت بيشتري بــه خرج ندهيد در معرض آلوده شدن بــه گناهي قرار خواهيد گرفت ؛ بايد بــه پند بزرگترها گوش فرا دهيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در مقابل جادو شدن مقاومت مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه بخاطر نيروي تعقل و بصيرت ؛ هــمــه بــه دنبال شما خواهند آمد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مي كوشيد ديگران را جادو كنيد ؛ نشانة آن اســت كه دچار دردسر و پريشاني خواهيد شــد .

   

  برچسب‌ها, , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جادو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.