تعبیر خواب جادو

مجموعه: تعبیر خواب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب جادو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب جادو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب جادو

   

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  جادوگر: زندگی نا معلوم ، کارو کوششی سخت

  محمدبن سیرین گوید :

  جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

  جابر مغربی گوید :

  جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است.

  اول: فتنه.

  دوم: فریب.

  سوم: مکروحیله.

  چهارم: توطئه و بد خواهی.

  پنجم: باطل و دروغ.

  ششم: کاری که در آن اصلی نبود.

  جادو در خواب فتنه و دروغ است.

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  1ـ اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

  2ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

  3ـ اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جادو”

  دیدگاه ها بسته شده اند.

  }