تعبیر خواب تگرگ

 

 • تعبیر خواب تگرگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تگرگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تگرگ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است؛ مگر اندك بود. اگــر be وقت خود بود؛ دليل كه اهل آن موضع فراخي و نعمت بود؛ لكن تگرگ ديدن نه be وقت خود؛ دليل بر غم و اندوه كند اهل آن موضع را.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است

  اول: بلا.

  دوم: خصومت ودشمني.

  سوم: لشگر.

  چهارم: فحطي.

  پنجم: بيماري.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگــر تگرگ ملايم باشد نه فــقــط از آن بدمان نمي آيد و از زير آن نمي گريزيم بل ke سر و دست خود ra زير رگبار تگرگ مي گيريم و ba دانه هايش بازي مي کنيم ولي اگــر شديد و درشت باشد حتي بعيد نيست سرها و شيشه ها ra بشکند و ديده شده ke شيشه اتومبيل ra نيز شکسته است. همين حالت در خواب هست. اگــر تگرگ در خواب ما ملايم باشد رحمت الهي است. نعمت و خير و برکت اســت و be ميزان آن ke از مشاهده تگرگ خوشمان مي آيد از رحمت و نعمت بهره مند مي شويم و اگــر شديد باشد خشم و غضب اســت و گوياي آن اســت ke بد اتفاق مي افتد و گرفتار حادثه اي نا خواسته مي شويم. ديدن تگرگ رنگين در خواب خوب نيست. be هــر رنگي ke باشد. اگــر آتشي افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن ra خاموش کــنــد نيکو اســت چــون اين معني ra مي رساند ke فتنه خاموش مي شــود و حادثه اي ke قرار اســت be بيننده خواب آسيب برساند خنثي مي گردد. مشاهده تگرگ درشت براي زنان خانه دار نقار و گفتگوي خانوادگي است. اگــر ديديد ke تگرگ در جاهاي ديگر مي بارد و در خانه شما نمي ريزد خواب شما مي گويد از يک رنج عمومي مصون مي مانيد. عکس اين هم صادق اســت يعني اگــر در جاهاي ديگر نبارد و فــقــط در خانه شما بريزد گرفتار مصيبتي مي شويد ke ديگران از آن سهمي ندارند.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن تگرگ نعمت راحت خرمي بيند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد همراه طوفاني تگرگ مي بارد ؛ علامت آن اســت كه در هــر كاري پيشرفتي اندك خواهيد داشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد تگرگ در نور خورشيد be همراه باران فرود مي آيد ؛ علامت آن اســت كه بعد از مدتي تحمل سختي و نگراني اقبال be شما رو مي كند ... اگــر زني چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه بعد از چند شكست در امور عاطفي سرانجام خوشبخت خواهدشد .

  3ـ اگــر در خواب صداي تگرگ ra از بام خانه بشنويد ؛ علامت آن اســت كه ba رنج و زحمت be موفقيتهايي دست خواهيد يافت .

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب ببينيد كه زير بارش تگرگ گير افتاده‏ ايد؛ بيانگر اختلافات خانوادگى اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE