تعبیر خواب تکمه {دکمه}

 

 • تعبیر خواب تکمه {دکمه}
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تکمه {دکمه} » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تکمه {دکمه}

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد ke بستگي be موقعيت بيننده خواب دارد. اگــر پدر يا مادر دلسوزي هستيد و در خواب ببينيد ke لباسي ba تکمه هاي بسته و مرتب be تن داريد فرزنداني برومند خواهيد داشت و وضع زندگي خانوادگي شما قابل اعتماد و خوب است. هــر تکمه مي تواند معرف يکي از فرزندان باشد و اگــر در خواب ببينيد ke يکي از تکمه هاي شما کنده شده امــا آن ra در دست داريد ke مي خواهيد مجددا بر لباس خويش بدوزيد خواب شما ميگويد يکي از فرزندانتان بيمار مي شود. اگــر پسر يا دختر بزرگ داريد اين خواب خبر از طغيان و نا فرماني فرزندتان مي دهد و be شما مي گويد ke او نافرماني ميکند و از اين جهت شما ra مي آزارد ولي مجددا be راه مي آيد. اگــر تکمه هاي شما باز بود ba خانواده خود اختلاف مي يابيد. اگــر هــمــه تکمه هاي شما کنده بود از خانواده خود جدا مي شويد و عزلت مي گزينيد. براي دختران و پسران جوان ديدن تکمه در خواب فرق مي کند. دختر جوان اگــر در خواب ببيند تکمه لباسش بسته اســت خواب او از آينده اش خبر مي دهدکه خوب است. تکمه بسته بهتر از تکمه باز اســت و تکمه دوخته بهتر از تکمه کنده شده است. اگــر بيکار هستيد و در خواب ببينيد تکمه لباس خود ra مي بنديد شغلي مي يابيد. اگــر فقير باشيم و چنين خوابي ببينيم مالدار مي شويم.به هــر حال تکمه وسيله استحکام و دوام و بقا اســت و بستن آن حفظ حيثيت و آبرو مي باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE