تعبیر خواب تپه

 

 • تعبیر خواب تپه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تپه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تپه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تپه اتکا اســت بر ديگري. چـنـانـچه در خواب ببينيد ke بر تپه اي بلند ايستاده يا نشسته ايد be شخصي بزرگ و مقتدر متکي مي شويد يا محلي براي اعتبار و اعتماد مي يابيد ke قدرتمند اســت و be شما نيز علو و بزرگي مي بخشد. اگــر ديديد بر تپه اي ايستاده ايد ke اطراف آن تپه دشتي وسيع اســت از آن مرد ke بر او متکي هستيد و يا موقعيتي ke داريد و be آن مي باليد سود مي بريد be قدر وسعت آن دشت. اگــر ديديد ke بر تپه اي ايستاده ايد ke گرد شما ra آتش گرفته در شرايطي ke احتمالا براي ديگران مخاطره آميز اســت امنيت مي يابيد. اگــر از تپه پايين آمديد تنزل مي يابيد و اگــر از تپه بالا رفتيد be دشواري و صعوبت کاري انــجـام مي دهيد. نشستن پايين تپه حسرت و اندوه است. چـنـانـچه ببينيد ke بر تپه اي ايستاده ايد ke احساس مي کنيد be خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندي مورد تعدي واقع مي شويد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تپه : بزودي سفري خواهيد داشت

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد از تپه اي بالا مي رويد تا be نوك آن برسيد ؛ علامت آن اســت كه خوشبخت و سعادتمند خواهيد شــد ... امــا اگــر در خواب نتوانيد be نوك تپه برسيد ؛ علامت آن اســت كه در آينده بايد ba حسادتها و مخالفتهاي ديگران مبارزه كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE